fbpx

למסמך המקורי

לכבוד
אנט קליימן
הממונה על חופש המידע
משרד האוצר

גב' קליימן הנכבדה,

הנדון: בקשת חופש מידע – קרן לאזרחי ישראל

בהתאם לחוק חופש המידע, נבקש לקבל את המידע הבא בעניין "קרן לאזרחי ישראל" שהוקמה לפי חוק
קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2012 ,משנת 2012 ועד היום, בחלוקה שנתית, ועל-פי הפירוט הבא:

1 .סכום הכסף שהצטבר בקרן בחלוקה לפי החברות ששילמו.

2 .ככל שישנן חברות שלא שילמו בשנה מסוימת – נבקש לקבל את שם החברה, השנה, הסכום שלא
שולם )אם היה על החברה לשלם באותה שנה( והסיבה לכך.

3 .מה היו התשואות של כל אחת מהחברות שחושבו לטובת תשלום המס?
בהמשך לבקשה כאמור, נבקש לקבל מידע מפורט הנוגע לחברת כימיקלים לישראל )כי"ל( )להלן:
"החברה"( על-פי הפירוט הבא:

4 .אופן חישוב התשואה של החברה.

5 .נתוני הרווחיות של החברה בארץ בלבד, כלומר נתונים שאינם מאוחדים עם עסקיה של החברה
במדינות נוספות. ככל שלא קיים מידע שכזה ברשות משרד האוצר, נבקש לציין זאת באופן מפורש.

6 .גובה התמלוגים תלוי, בין היתר, בשווי הרכוש הקבוע שמשמש להפקת המשאבים. על פי פרסומים בכלי
התקשורת, "בדצמבר 2018 דיווחה כיל שלפי חוות דעת שקיבלה, שווי הרכוש הקבוע שלה לצורך חישוב
מס משאבי טבע, כפי שהיה בסוף 2016 ,עמד על 6 מיליארד דולר. סכום זה גבוה מהותית משוויים במאזן של המפעלים והציוד המיוחס לכל הפעילות של כיל שעמד על 66.4 מיליארד דולר בסוף 2018."
א. האם המשרד בדק מה מקור השינוי האמור? במידה ונערך דיון בסוגיה זו נבקש לקבל פירוט ישיבות
ודיונים בנושא, ובכלל זה מועדי הדיונים, המשתתפים, פרוטוקולי הדיונים וסיכומי הדיונים.
ב. חישובי משרד האוצר לגבי שווי הרכוש הקבוע של החברה, ככל שישנם.

7 .מהדו"ח הסופי של "הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים
פרטיים במשאבי טבע לאומיים" )להלן: "ועדת ששינסקי 2 )"עולה כי בפני הוועדה לא עמד אומדן
לרווחיות של כי"ל בארץ בלבד, כלומר נתונים שאינם מאוחדים עם עסקיה של כי"ל במדינות נוספות.
במידה ונערך דיון הפקת לקחים עקב העובדה שוועדת ששינסקי 2 הסתמכה על נתונים חסרים –
נבקש לקבל פירוט של הישיבות והדיונים שנערכו, ובכלל זה מועדי הדיונים, המשתתפים, פרוטוקולי
הדיונים וסיכומי הדיונים.

8 .ככל שבעקבות ועדת ששינסקי 2 בוצע אומדן רווחיות ותשואה של החברה בארץ בלבד )כלומר, נתונים
שאינם מאוחדים עם עסקיה של החברה בעולם( – נבקש לקבל מסמך המפרט את אופן חישוב האומדן
של רווחיות ותשואת החברה.

9 .על-פי הודעה לעיתונות של משרד האוצר, יישום המלצות ועדת ששינסקי 2 צפוי להכניס לקופת
נבקש לקבל את הנתונים עליהם התבסס תחשיב זה.
המדינה כ-400 מיליון ₪ בשנה.

10 .אם יש פער בין האומדן להכנסות של 400 מיליון ₪ בשנה לבין התשלומים שהועברו בפועל לקרן
לאזרחי ישראל – נודה על קבלת הסבר לפער האמור. בכל מקרה, נבקש לקבל פירוט ישיבות ודיונים
בנושא, ובכלל זה מועדי הדיונים, המשתתפים, פרוטוקולי הדיונים וסיכומי הדיונים.

11 .ככל שקיים במשרד האוצר אומדן מעודכן לסכומים שעתידים להגיע בשנים הקרובות מהחברה לקרן
לאזרחי ישראל, נודה על קבלתו.

בהתאם לסעיף 6(ב( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט-1999 ,עמותה העונה על האמור בסעיף
פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה
בחוק העמותות, התש"ם-1980 ,שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה
מתשלום אגרת בקשה. ככל שנידרש, אנו מתחייבים לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 150 ש"ח,
ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתנו להמשך הטיפול בבקשה.
את המידע נבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהדבר ניתן. להזכירכם, על פי חוק חופש
המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו. כמו
כן, לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה
של אגרת טיפול והפקה.

בברכה,

עו"ד נועה זלצמן
לובי 99

גיא זומר
התנועה לחופש המידע