fbpx

לכבוד
חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הכנסת
ירושלים
א.ג.נ,

הנדון: התעמרות חברות הביטוח במבוטחים והפתרון המוצע למצב הקיים

למסמך המקורי

1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את
הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל,
אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע על-פי בחירתם, באמצעות הוראת קבע, ובתמורה מקבלים
זכות הצבעה בבחירת הנושאים אותם יקדם הארגון. אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל קצוות
הקשת הפוליטית ובזמן פעילותנו הקצר )כשלוש שנים( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים, ביניהם:
העברת תיקון חוק המגביל את צעדי הלוביסטים בכנסת; סיוע בהעברת החוק להגברת התחרות
ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות; העברת חוק המחייב משרדי ממשלה וגופים ציבוריים לתקשר
עם הפונים אליהם במייל )ולא בפקס(; וסיוע בהעברת מסקנות ועדת ששינסקי 2 ,אשר עסקו
בתמלוגים על משאבי טבע מים המלח.

2 .אחד הנושאים שנבחרו על-ידי חברי הארגון הוא נושא הפנסיה והביטוח. אנו פונים אליכם לקראת
הדיון מחר )יום שני, 19 בנובמבר( בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לאחר שבשבועות האחרונים
פורסמו בכלי התקשורת סיפורים אישיים של חולים המבוטחים בחברות ביטוח, שהיו במצבים
סיעודיים קשים ולמרות זאת חברות הביטוח סרבו לשלם להם קצבת סיעוד. החברות אף הפעילו
חוקרים פרטיים שנקטו אמצעים ערמומיים בניסיון ליצור מצג שווא לפיו החולים הסיעודיים
תפקודיים ואינם זקוקים לכספי הביטוח.

3 .ההתנהלות הזו של חברות הביטוח היא בסך הכול סימפטום לבעיה רחבה יותר – פערי הכוחות
האדירים בין מבטחים למבוטחים, שמאפשרים לחברות הביטוח לעכב תשלומים למבוטחים ללא כל
הצדקה ולעיתים תוך התעמרות בוטה בהם. לפי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בשנים
האחרונות ישנה מגמת עלייה במספר התביעות לבתי המשפט בתחום הביטוח, מכ-36 אלף תביעות
בשנת 2014 לכ-45 אלף בשנת 2016 .מגמה זו מייצגת את הגברת הלחץ שמפעילות חברות הביטוח על
מבוטחיהן להתפשר על סכומי התביעה, שכן בניגוד לחברות הביטוח – להן יש את המשאבים
הכלכליים לנהל משפט ממושך – המבוטחים זקוקים בדחיפות לכספי הביטוח.

4 .רשות שוק ההון הציגה פתרון לבעיה הרחבה של פערי הכוחות בין חברות הביטוח למבוטחים,
שבמידה רבה פותרת גם את הבעיה של מעקב באמצעות חוקרים פרטיים אחר חולים סיעודיים.הפתרון הוא הקמת מוסד בוררות ביטוח, באמצעותו יתבררו תביעות ביטוח תוך פרק זמן קצר, על
ידי בוררים מקצועיים שעל החלטתם לא ניתן יהיה לערער לבית משפט אלא במקרים חריגים. הדבר
יאפשר למבוטחים שתשלום קצבתם מעוכב, בירור מהיר של התביעה, על ידי בורר חיצוני ובלתי תלוי
שהחלטתו תחייב את חברת הביטוח. קיצור זמן בירור התביעה יקטין משמעותית את התמריץ של
חברת הביטוח להשקיע משאבים בבילוש אחר מבוטחים.

5 .הפתרון של הקמת מוסד בוררות ביטוח הוצא מחוק ההסדרים 2019 ונכון להיום, פתרון זה איננו
מקודם גם במסגרת חקיקה רגילה. אנו מבקשים מחברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפנות לשר
האוצר ולבקש ממנו לקדם פתרון יעיל וחברתי זה שיביא לאיזון טוב יותר של פערי הכוחות בין
המבוטחים לחברות הביטוח.

בברכה,
מרב דוד
לובי 99

העתק
מר משה ברקת – הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מר אסף מיכאלי – סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון
גב' ענת כהן שמואל – מנהלת וועדת העבודה הרווחה והבריאות.