fbpx

למסמך המקורי

יום שלישי ז' שבט תשע"ח
2018 ינואר 23

לכבוד
ח"כ יולי אדלשטיין
יו"ר הכנסת
א.נ,

הנדון :הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית בחוק ההסדרים

1 .טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2019 כוללת הקמה של רשויות מטרופוליניות לתחבורה
ציבורית, לצורך ייעול אספקת שירותי התחבורה הציבורית, תכנון והקמת תשתיות תחבורה
חדשות. המודל של רשויות מסוג זה מקובל במטרופולינים המתקדמים בעולם.

2 .קיימת הסכמה רחבה וארוכת שנים בקרב אנשי המקצוע כי מדובר בפעולה חיונית לצורך
יישום מדיניות משרד התחבורה, להגברת השימוש בתחבורה ציבורית והפחתת העומס
בכבישים במטרופולינים. כבר בשנת 2007 המליצה ועדת סדן על הקמת רשויות
מטרופוליניות. ועדת טרכטנברג חזרה על ההמלצה בשנת 2011 כמו גם מרכז המחקר
והמידע של הכנסת. בעיית הפקקים, במיוחד במטרופולינים, מחמירה משנה לשנה ונדרשים
מעשים מהירים, לצורך קידום פתרון בדמות תחבורה ציבורית יעילה ואטרקטיבית לנוסעי
הרכב הפרטי.

3 .לנוכח עמדתך המוצדקת בעיננו, באשר לצורך בצמצום היקפו של חוק ההסדרים, ברצוננו
להדגיש בפניך את החשיבות להשארתה של רפורמה זו דווקא, במסגרתו של החוק, בשל
תרומתה הברורה לביצוע תקציב משרד התחבורה.
א. כאמור, מזה למעלה מעשר שנים שההמלצה להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות
ממתינה ליישום. עתה בשלה העת לאישור רפורמה זו בחקיקה בכנסת, בעקבות
הסכמה בין משרדי האוצר והתחבורה, שלא הייתה קיימת בעבר. הקמת רשות
מטרופולנית משמעותה העברת סמכויות שלטוניות מהשלטון המרכזי לרשות. מדובר
במהלך מורכב שאין לו סיכוי להתממש אלא בהסכמה רחבה.
ב. בדברי ההסבר לתזכיר החוק נכתב, כי המצב בו משרד התחבורה עוסק באופן יומיומי
בכל היבטי התפעול, התכנון והביצוע של התחבורה הציבורית בישראל, יוצר פגיעה
בהתפתחותה:
"מודל ריכוזי זה גורם לחוסר יעילות המתבטאת בעלויות תקציביות עודפות,
בתכנון שלעיתים קרובות אינו אופטימלי, עיכוב בביצוע הפרויקטים ובהפעלה לא
מיטבית של משאבי התחבורה הציבורית הניתנים לציבור בישראל".
ג. דוח מבקר המדינה 67א בשנת 2016 ,אף מצביע על כך שהכנסת מאשרת תקציבים
משמעותיים לפיתוח התחבורה הציבורית, אך בפועל משרד התחבורה מתקשה להוציא
פרויקטים לפועל ולממש את התקציב המאושר ולכן משתמש רק בחלקו של התקציב.
רשויות תחבורה מטרופוליניות מטרתן לסייע בהוצאה לפועל של מדיניות משרד
התחבורה, מתוך הקרבה לשטח והבנת הצרכים יקדמו הרשויות ביעילות רבה יותר את
ביצוע תקציב התחבורה הציבורית.

4 .בשלב זה מציעה הממשלה להקים רשויות מטרופוליניות בבאר שבע ובירושלים. גם אם
תהיה ביקורת על הצעת הממשלה, לאשר במסגרת חוק ההסדרים את ההקמה ללא
מטרופולין תל אביב וחיפה, להערכתנו, אישור מהיר במסגרת חוק ההסדרים הקרוב, יגדיל
את הסיכוי למימוש ההחלטה להקים רשויות מטרופוליניות ולהחלטה מקיפה יותר בעתיד.

5 .מכל הטעמים האלה, וממשקלם המצטבר גם יחד, אנו סבורים כי יש להשאיר את הקמת
הרשויות המטרופוליניות בחוק ההסדרים 2019.

בברכה,
מרב דוד, לובי 99
גיל יעקב, מנכ"ל 15 דקות

העתקים
ח"כ ישראל כץ – שר התחבורה
מר משה כחלון – שר האוצר
גב' קרן טרנר – מנכ"לית משרד התחבורה
עו"ד אייל ינון – יועמ"ש הכנסת