fbpx

למסמך המקורי

לכבוד:
ח"כ משה גפני
כנסת ישראל

חבר כנסת נכבד,

הנדון: בקשה לחקר התנהלות הבנקים והפיקוח על הבנקים בפרשת ההלוואות לפישמן ולדנקנר

1. בחודשים האחרונים נחשפים פרטים מטרידים על התנהלות הבנקים לאורך שנים רבות
מול אנשי העסקים אליעזר פישמן ונוחי דנקנר. הבנקים סיפקו להם הלוואות ענק ללא
בטחונות מספקים, מה שמעלה תמיהה וספק לגבי מערך השיקולים שהפעילו הבנקים הן
במתן ההלוואות, הן ב"גלגול" ההלוואות והן בטיפול הרך במיוחד שהעניקו הבנקים
ללווים, כאשר אלה לא עמדו בהתחייבויות שלהם. לדוגמה, הלווים המשיכו לנהל את
עסקיהם ולמשוך משכורות עתק מהחברות, בעודם נתונים בחובות שאין ביכולתם להחזיר.
סכומי ההלוואות היו כה גבוהים עד שבנק הפועלים עומד בפני מחיקת חוב של כ-1
מיליארד ₪ לפישמן לבדו.

2 .כשלון מערך השיקולים של הבנקים עולה באופן ברור מדברי נציגי מערכת המשפט:
א. כב' השופט אורנשטיין, על ההלוואות שניתנו לדנקנר: "בית משפט זה הדן בהליכי
חדלות פירעון, לא נתקל במקרה כה קיצוני, שבו ניתנו אשראים על ידי מוסדות
פיננסיים, קל וחומר בסכומים כה ניכרים, ללא כל ביטחונות"
ב. המנהל המיוחד לנכסי פישמן, עו"ד יוסי בנקל על הלוואות פישמן: "ניתן לומר
באופן החלטי כי בפנינו פשיטת הרגל הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל"

3 .היות והבנקים נתונים לפיקוח בנק ישראל, הנמצא תחת פיקוח ועדת הכספים, יש לדעתנו
הכרח לחקור את התפקוד המערכתי לאורך השנים. לצערנו, פרשות אלו חושפות כשל
סיסטמתי הנמשך מספר עשורים, של אי התערבות הפיקוח על הבנקים, ממשל תאגידי
לקוי ויישור קו עם נורמות מקצועיות ואתיות פסולות. חשוב לציין כי תפקיד הפיקוח על
הבנקים הוא חזות תפקוד המדינה בדאגה לשמירת האינטרס הכלכלי של אזרחיה ובאכיפת
מערכת חוקים כלכלית אשר מחויבת לציבור הרחב.

4 .ברצוננו להדגיש כי למרות שמכתבנו נוגע ספציפית לשני לווים, פישמן ודנקנר, כוונתנו היא
שיש לחשוף ולתחקר את כל המקרים הדומים. באם יש לבנקים לווים נוספים שלקחו
הלוואות ענק ללא בטחונות מספקים, יש לאתר אותם ולבדוק את תהליכי קבלת ההלוואות
גם במקרים הללו.

5.אנו מאמינים כי בידה של ועדת הכספים לא רק להפיק לקחים מכישלון הפיקוח על
הבנקים והמשטר התאגידי בבנקים, אלא גם לדאוג שהדברים אלו לא יישנו גם בעתיד.

6 .לפיכך אנו מבקשים:
א. לחשוף את פרוטוקולי הדיונים שערכו הבנקים הן בנושא אישור ההלוואות לדנקנר
ופישמן והן בנושא גביית החובות. דגש מיוחד צריך להינתן לפרוטוקולי הדיונים
שקדמו להתנגדותם של הבנקים להפעיל כינוס נכסים לנכסיו של פישמן.
ב. לחשוף את הצעדים שנקט לאורך השנים הפיקוח על הבנקים בנוגע לפרשות
ספציפיות אלה ובנוגע לצעדים אופרטיביים למניעת הישנות פרשות דומות בעתיד.
באופן פרטני, דו"חות הפיקוח, ככל שישנם כאלו, הנוגעים למתן ההלוואות לדנקנר
ולפישמן וההנחיות שהוציא הפיקוח על הבנקים למניעת הישנות מקרים דומים
בעתיד.

לתשובתך, נודה.

בברכה,
ברק גונן, יו"ר צדק פיננסי, רכז קואליצית הארגונים החברתיים
ד"ר הראל פרימק, יו"ר צדק פיננסי
אבי לב, לובי 99
ספיר בלוזר, ישראל .1.1
פז כהן, מנכ"ל אנו
ד"ר שלי גוטפריד, הציבור החדש
גלעד א. סברדלוב, מנכ"ל ישראל יקרה לנו

מכותבים – חברי ועדת הכספים:
ח"כ נאוה בוקר
ח"כ דוד ביטן
ח"כ זהבה גלאון
ח"כ יצחק וקנין
ח"כ מכלוף מיקי זוהר
ח"כ מנואל טרכטנברג
ח"כ מיקי לוי
ח"כ אראל מרגלית
ח"כ בצלאל סמוטריץ
ח"כ אחמד טיבי
ח"כ אורן חזן
ח"כ באסל גטס
ח"כ רחל עזריה
ח"כ עודד פורר
ח"כ מיקי רוזנטל