fbpx

לכבוד:
גב' דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
ג.נ,

הנדון: הקמת מוסד לבוררות חובה בתביעות ביטוח – הצעה לשיתוף פעולה

למסמך המקורי

1 .לובי 99( חל"צ( – הלובי הציבורי הראשון בישראל, שם לעצמו מטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה
בנושאים חברתיים וכלכליים. אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית ובזמן
פעילותנו הקצר )כשנתיים( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים, ביניהם: העברת תיקון לחוק הלוביסטים,
סיוע בהעברת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות והעברת מסקנות ועדת ששינסקי
2 ועוד.

2 .שמחנו מאד לשמוע כי בכוונתכם לפרסם תכנית להקמת מוסד לבוררות חובה בתביעות ביטוח, שאמורה
לאזן את מערך הכוחות בין המבוטח לבין חברת הביטוח. חוסר השוויון בין חברות הביטוח לבין המבוטחים
הוא נושא המעסיק רבות את הציבור ונבחר על ידי אספת החברים של לובי 99 כאחד מנושאי פעילותנו
העיקריים.

3 .במסגרת זו, יזמנו הצעת חוק, עליה חתומים יו"ר הקואליציה דוד ביטן וחה"כ רויטל סויד, לפיה יופסק
ההסדר בו קביעת אחוזי הנכות למבוטח תעשה על-ידי רופא מטעם חברות הביטוח. במקום זאת, הן תהיינה
מחויבות לאחוזי הנכות שנקבעו בוועדות הביטוח הלאומי, בדומה להסדר הספציפי הקיים לגבי נפגעי תאונות
דרכים. בכוונתנו להתחיל בקידום הצעת החוק עם תחילת מושב החורף.

4 .אנו מאמינים כי הקמת מוסד לבוררות חובה בתביעות ביטוח הינו צעד חיובי דרמטי לטובת הציבור, ונשמח
לסייע בקידומו ככל שיידרש. נודה על קביעת פגישה בנדון.

בברכה,

עו"ד לינור דויטש
סמנכ"ל לובי 99