fbpx

למסמך המקורי

לכבוד:
מנהלי הגופים המוסדיים
נכבדינו,

הנדון: עצירה מיידית של הלוואת המוכר לאי.די.בי

1 .אנו, קבוצה רחבה של ארגונים חברתיים הפעילים במישור הכלכלי, קוראים לכם להתנגד בתקיפות
ולאלתר למהלך של בעל השליטה באי.די.בי פיתוח )להלן:אי.די.בי(, מר אדוארדו אלשטיין, ל"קיפול"
לכאורה של שכבה בפירמידה אשר תחת אי.די.בי – מהלך אשר איננו אלא תעלול פיננסי השם ללעג את
תכליות חוק הריכוזיות, את ציבור החוסכים והמשקיעים ואת כנסת ישראל.

2 .חוק הריכוזיות נחקק על מנת להפסיק רעה חולה במשטר הכלכלי-תאגידי בישראל, לפיו גורם
המחזיק במיעוט מזכויות ההצבעה שולט בכספים רבים של הציבור דרך מבני הפירמידות. השליטה
בכספי הציבור הללו גורמת לבעיות רבות בכלכלה ובחברה במדינה, במיוחד כאשר בעל השליטה
ממונף ומקבל אשראי מהציבור ומהמערכת הבנקאית, אז מייצר הצורך להחזירו רעות חולות כמו
תופעת חלוקת הדיבידנד האגרסיבי בפירמידה, מה שגורם להחלשת החברות היצרניות בפירמידה
ואף לפגיעה משמעותית במשק.

3 .לכן נקבעו בחוק הריכוזיות הוראות מעבר מדויקות לגבי פירמידות קיימות, לפיהן חברה בשכבה
שלישית או יותר אינה רשאית עוד לשלוט בתאגידים מדווחים- פרט לכאלה שהיו בשליטתה ביום
פרסום החוק ובהם עליה לחדול מלשלוט עד דצמבר 2017 .כמו כן, כל עוד תאגיד מדווח לפי החוק
נחשב חברה בשכבה שנייה, הוא אינו רשאי לשלוט בתאגידים מדווחים, וככל שביום פרסום החוק
שלט בתאגידים מדווחים – עליו לחדול לשלוט בהם עד דצמבר 2019.

4 .למרות זאת נודע לאחרונה כי בכוונתה של אי.די.בי להתעלם מתכלית החוק וכוונת המחוקק ולמכור
את דסק"ש לחברה אחות ייעודית בבעלות בעל השליטה אלשטיין. החברה הפרטית מבקשת עתה
לקבל לצרכי תשלום התמורה הלוואה מחברת אי. די. בי, המוכרת. זו מלווה לרוכשת כספים אשר
למיטב ידיעתנו גויסו כהלוואה מהציבור באמצעות הנפקת אג"חים, שנרכשו על ידכם כגורמים
המנהלים את כספי הציבור, לרבות כספים המיועדים לגיל פרישה בקרנות פנסיה, קופות גמל ועוד.

5 .ביום שני ה-17.9.11 נערך דיון מיוחד בועדת הכספים של הכנסת ובו נאמר באופן חד משמעי על ידי
נציגת משרד המשפטים כי הניסיון של אי.ד.בי למכור את דסק"ש של בעל השליטה אלשטיין,
בהלוואת מוכר מלאה, ובמיוחד מחברה שהציבור השקיע בה את כספו, ובכך להסיר, לכאורה, שכבה
מהפירמידה, חורג מהתכלית העיקרית שעמדה ביסוד חוק הריכוזיות ומכוונת המחוקק.

6 .לא ייתכן כי כספי הציבור לגיל פרישה ישמשו מקור לטובת תעלולים פיננסיים שמטרתם לפגוע בחוק
שנועד להגן על כספי הציבור. הזכויות מכח אגרות החוב שבידכם הן זכויות הציבור ולפיכך מותר ואף
חובה עליכם לשקול את האינטרס הציבורי במניעת שימור המבנה הפיראמידאלי המזיק למשק.
כמנהלים האמונים על כספי הפנסיה של הציבור אנו קוראים לכם לפעול בכל האמצעים העומדים
לרשותכם כדי לעצור את העסקה. נודה לתגובתכם בהקדם.

בברכה,

עו"ד לינור דויטש, סמנכ"ל לובי99
ד"ר הראל פרימק, יו"ר משותף, צדק פיננסי
ברק גונן, יו"ר משותף צדק פיננסי, רכז קואליציית הארגונים החברתיים
ספיר בלוזר, ישראל 2050
עילם לשם, מנהל תחום אחריות אזרחית, התאחדות הסטודנטים
ד"ר שלי גוטפריד, הציבור החדש
פז כהן, מנכ"ל אנו
גלעד א. סברדלוב, ישראל יקרה לנו

העתקים:
ח"כ משה כחלון- שר האוצר
ח"כ איילת שקד- שרת המשפטים
דורית סלינגר- המפקחת על שוק ההון והביטוח
יוסף שפירא- מבקר המדינה
פרופסור שמואל האוזר- יו"ר רשות ניירות ערך
אביחי מנדלבליט- היועמ"ש לממשלה
חברי ועדת הכספים של הכנסת