fbpx

לכבוד
ערן יעקב
ראש רשות המסים
א.נ,

הנדון: דיווח התקדמות מיסוי החברות הגדולות בעקבות חוזר כלכלה דיגיטלית

למסמך המקורי

1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג
את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. אלפי חברי הארגון משלמים
סכום קבוע על-פי בחירתם, באמצעות הוראת קבע, ובתמורה מקבלים זכות הצבעה בבחירת
הנושאים אותם יקדם הארגון. אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית
ובזמן פעילותנו הקצר )כשנתיים וחצי( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים, ביניהם העברת
תיקון לחוק הלוביסטים, חוק הפקסים, סיוע בהעברת החוק להגברת התחרות ולצמצום
הריכוזיות בשוק הבנקאות, סיוע בהעברת מסקנות ועדת ששינסקי 2 ועוד.

2 .אחד הנושאים שנבחרו על-ידי חברי המיזם הוא מיסוי התאגידים הגלובליים הגדולים. במסגרת
זו, ביום 2016.8.10 נערכה פגישתנו עם צוות מרשות המסים בעקבות חוזר "כלכלה דיגיטלית",
בו הצהירה רשות המסים על כוונתה לבחון נוכחות דיגיטלית של תאגידים בין לאומיים, כדי
להטיל עליהם מע"מ בישראל.

3 .בישיבה דאז אמרתם כי רשות המיסים עדיין נערכת ליישום המדיניות החדשה ושאין ברשותה
שום נתונים אמפיריים. מאז עברו שנתיים. נשמח לדעת היכן עומדים הדברים, אם כבר נאספו
הנתונים ומה נעשה בשטח למען אכיפת המדיניות של הרשות.

4 .בזמן פרסום החוזר הייתה ישראל הראשונה לפעול בנושא, אולם מאז חלו התקדמויות במדינות
נוספות. כך, למשל, הנציבות האירופאית מובילה רפורמה מקיפה במיסוי עסקים דיגיטליים. עד
אשר תושלם רפורמה זו, הוטל מס זמני הנקרא Tax Service Digital – DST על חברות
שמספקות שירותים דרך האינטרנט, ללא נוכחות פיזית )תוכנה, SAAS ,שירותים אחרים(.
מטרת המס לפצות על פערים הקיימים היום במיסוי פעילות דיגיטלית. המס יוטל על חברות
בעלות מחזור עולמי העולה על 750 מיליון יורו והכנסות העולות על 50 מיליון יורו שמקורן
באזרחי האיחוד האירופאי, ויכול להגיע לכ-%3 ממחזור העסקאות.

5 .גם בארה"ב התקבלה פסיקה מהפכנית הקובעת שגם בהיעדר נוכחות פיזית של חברה במדינה,
כאשר יש נוכחות דיגיטלית משמעותית )כלומר במכירות דרך האינטרנט( – יכול לחול tax sales
)בארה"ב אין מע"מ( במדינה שבה מוכרים את השירות )כלומר במדינה שבה נמצא לקוח הקצה(. הפסיקה הפכה החלטה קודמת של בית המשפט מ-1992 שאפשרה לחברות דיגיטליות לחמוק
.sales tax מתשלום

6 .על רקע דברים אלה נשמח לקבל עדכון על ההתקדמות, בפגישה או במכתב, כדי לדעת האם וכיצד
נוכל לסייע.

בברכה,

עו"ד לינור דויטש
סמנכ"לית לובי99