fbpx

לכבוד
ערן יעקב
מנהל רשות המסים
מר יעקב הנכבד,

הנדון: הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים

למסמך המקורי

1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את
הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, אלפי
חברי הארגון משלמים סכום קבוע על-פי בחירתם, באמצעות הוראת קבע, ובתמורה מקבלים זכות הצבעה
בבחירת הנושאים אותם יקדם הארגון. אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית
ובזמן פעילותנו הקצר )כשלוש שנים( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים, ביניהם העברת תיקון לחוק
הלוביסטים, העברת "חוק הפקסים", וסיוע בהעברת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק
הבנקאות ובהעברת מסקנות ועדת ששינסקי 2 .

2 .בחודש אוקטובר 2017 פורסם דו"ח מבקר המדינה 68א, שעסק, בין היתר, בנושא "מיסוי קרנות הון".
מהדו"ח עולה כי לאורך השנים רשות המסים עשתה שימוש בסעיף 16א לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[
כדי להעניק הקלות במס לקרנות הון זרות, ששוויין המצטבר מוערך במיליארדי ש"ח, מבלי שנקבעה לכך
הסמכה מפורשת בלשון הפקודה. כן נקבע כי ההקלות ניתנו מבלי שנבחנה התועלת שלהן למשק הישראלי
)כגון תרומתן לשוק העבודה, האם חל בעקבותיהן גידול בהשקעות בפריפריה וכו'(. אחת ההמלצות
העיקריות בדו"ח הייתה "להסדיר את מתן הטבות המס למשקיעים זרים בחקיקה ובנהלים שיקבעו
קריטריונים ברורים לקבלתן" )עמ' 188 לדו"ח(.

3 .כפי שעולה מהדו"ח, קרן אייפקס קיבלה הטבות מס בשווי של כמיליארד ש"ח על חשבון הציבור
הישראלי, למרות שההשקעה שלה בתנובה לא תרמה מאום לפיתוח כלכלת ישראל, אלא להפך. על כן, אנו
סבורים כי ישנה חשיבות רבה להסדרת הנושא ולקביעת קריטריונים ברורים ואחידים למתן הטבות מס
לקרנות הון זרות. במסגרת זו, אין להעדיף את הרצון לעודד השקעות בכל מחיר, ויש לבחון גם את התועלת
הצומחת מהשקעות אלו למשק הישראלי.

4 .ביום 2017.11.29 נערך דיון בנושא בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנוכחות קודמך בתפקיד, מר משה
אשר. בעקבות הדיון פנתה ביום 2017.12.3 יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ שלי יחימוביץ', ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה למתן חוות דעת בעניין סמכותה של רשות המסים להעניק פטורי מס
1 לקרנות הון זרות על בסיס סעיף 16א לעיל.

5 .בתשובתו מיום 2018.3.12 ,שהעתק ממנה נשלח לקודמך בתפקיד, קבע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
)משפט כלכלי(, מר מאיר לוין, כי "יש מקום להסדרה ברורה של הקריטריונים והתנאים למתן ההחזר או
הפטור ממס" וכי תוך 60 יום הוא יסכם עם רשות המסים על "האופן שבו יש לעגן את ההסדרה האמורה".

6 .ביום 2017.12.5 נערך דיון נוסף בנושא בוועדת הכספים, גם הוא בנוכחות קודמך בתפקיד. בסיכום הדיון
דרשה הוועדה מהממשלה להקים "צוות אשר יבחן את החקיקה והסמכויות בנושא ויגיש את מסקנותיו
3 לוועדה".

7 .למרות שחלפו למעלה מ-60 יום מהמועד בו נשלח מכתבו של מר לוין ולמעלה משמונה חודשים ממועד
הדיון בוועדת הכספים, ככל הידוע לנו טרם אירעו התפתחויות בנושא.

8 .נשמח לקבל עדכון על ההתקדמות כדי לדעת האם וכיצד נוכל לסייע.

בברכה,

נועה זלצמן, עו"ד
לובי 99

העתקים:
משה כחלון, שר האוצר
עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי(
ח"כ שלי יחימוביץ', יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה
ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים

1
קישור למכתב נמצא בחומרי הרקע של ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs_bg_490798.pdf
2
קישור למכתב נמצא בחומרי הרקע של ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה:
http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs_bg_491687.pdf
3 http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs_cm_487037.pdf :הכספים בוועדת הדיון מסקנות