fbpx דלג לתוכן

למסמך המקורי

לכבוד
גב' קרן טרנר
מנכ"לית משרד התחבורה

שלום רב,

הנדון: הרחבת פרויקט "מהיר לעיר" לתכנון וסלילת שבילי אופניים

משרד התחבורה מקדם את פרויקט ה"אופנידן", לשבילי אופניים ברשת הבינעירונית ובצירים מרכזיים
בערים. מדובר בפרויקט חשוב לטובת הגברת השימוש באופניים ובטיחות הרוכבים. עם זאת, הרוב
המכריע של הנפגעים בתאונות אופניים הוא בדרך עירונית. לנוכח העלייה הדרמטית במספר ההרוגים
והפצועים בתאונות אופניים בשנה האחרונה, הן בקרב הרוכבים והן בקרב הולכי הרגל )עלייה של %85
עד ספטמבר 2018 ,26 הרוגים לעומת 14 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד( והגברת המודעות הציבורית
לבעיית תאונות האופניים והאופניים החשמליים, לדעתנו יש מקום לשנות את אופי הפעילות של משרד
התחבורה, מול הרשויות המקומיות ביחס לסימון וסלילת שבילי אופניים בתוך הערים.

מנתונים שהגיעו לידינו, גם כאשר ישנה הזדמנות לסלול שבילי אופניים באזורים בהם קיימים עומסי
תנועה משמעותיים, ברבות מהערים החתומות על הסכמי פרויקט "מהיר לעיר" הזדמנות זו איננה
מנוצלת. יש לכך כמובן סיבות שונות, מקושי הנדסי ועד החשש של ראשי הערים לבטל חניות. עם זאת,
סלילת נת"צים ברחובות ראשיים ללא יצירת נגישות לאופניים, מחטיאה את המטרה של העברת נוסעים
מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית ויצירת נסיעה רצופה ונוחה בתחבורה הציבורית והלא ממונעת.
הנת"צים נסללו אך ורק ברחובות ראשיים ויש להנגיש את האוטובוסים הנוסעים בהם לקווי אוטובוס
מזינים, הולכי רגל ורוכבי אופניים.

רצ"ב מספר דוגמאות לערים שנמנעו מלסלול שבילי אופניים בסמוך לנת"צים: ברמת גן 2 נת"צים
שעליהם אין כלל שבילי אופניים; באור יהודה 12 מקטעים שעליהם אין כלל שבילים; בחולון 13 מקטעים
שעליהם 7 שבילים; בבני ברק 14 מקטעים שעליהם אין כלל שבילים; ברמת השרון שני נת"צים ועליהם
רק שביל אופניים אחד. עם זאת, כמובן שיש גם דוגמאות חיוביות, שבמידה רבה מושפעות משיתוף
הפעולה של הרשות המקומית. כך, למשל, בכפר סבא 9 מקטעים ומתוכם 7 שבילי אופניים; וברעננה 3
מקטעים ו-3 שבילים.

לראשי הרשויות משקל מכריע בשאלה האם תוקם תשתית לטובת רוכבי האופניים בתחום העירוני או
לא. התקציב שמעמיד משרד התחבורה לטובת סלילת שבילי אופניים לא מנוצל מספיק על ידי הרשויות
המקומיות, לעיתים בשל הקושי להשלים את התקציב ממקורות העיריה, או מנוצל על ידי רשויות שאינן

נמצאות במוקד של עומסי התנועה. ברור שלמרות העלייה המהירה במספר הרוכבים בשנים האחרונות,
התמריץ של ראשי הרשויות לסלול שבילי אופניים איננו משמעותי מספיק.
להבנתנו, בימים אלה מתחילים הדיונים ליצירת שלב 2 בפרויקט "מהיר לעיר". לדעתנו, במסגרת השלב
השני, יש לתכנן גם מערכת של שבילי אופניים בתוך הערים שיחתמו על ההסכמים, בנוסף לתכנון נתיבי
התחבורה הציבורית.זאת, לא רק כשבילים על הרחובות בהם ייסללו הנת"צים, אלא גם כשבילים מזינים
לנת"צים על הרחובות הסמוכים )על פי נתונים שמסר לנו ארגון "ישראל בשביל אופניים", ב-%30
מהמקרים בממוצע ניתן לסמן שביל אופניים על הכביש, וזאת בכבישים ממותני תנועה(. לגישתנו, יש
לתכנן את שבילי האופניים כחלק מהפרויקט ולא להסתמך על יוזמת הרשויות המקומיות בניצול
התמריצים הנוספים לתקציב הפרויקט.

בנוסף, אנו מבקשים ממך לעשות כל מאמץ כדי שגם בשלב הנוכחי של פרויקט "מהיר לעיר", במקומות
בהם העבודות טרם החלו יתווספו שבילי אופניים לנתיבי התחבורה הציבורית הצפויים להיסלל. למיטב
ידיעתנו, ישנן רשויות שאף מעוניינות בכך וחבל יהיה לא לנצל את ההזדמנות הזו.
לסיכום, נדרשת יוזמה מצד משרד התחבורה בעידוד הרשויות המקומיות לסלול שבילי אופניים. ללא
יצירת תמריצים משמעותיים יותר עבור ראשי הרשויות, הם ימשיכו להעדיף את נוסעי הרכב הפרטי
ובמסגרת זו לשמור על מקומות החנייה.

נשמח לסייע בקידום היוזמה.

בברכה
מרב דוד לובי 99

העתקים
איתמר בן מאיר – מנכ"ל נתיבי איילון