fbpx

למסמך המקורי

לכבוד
קרן טרנר
מנכ"לית
משרד התחבורה

שלום רב,

הנדון: פתרון בעיית המחסור בחניונים תפעוליים לאוטובוסים

"לובי 99 "שם לו למטרה, לקדם מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה את חשיבותה של מערכת
האוטובוסים בישראל והפיכתה ליעילה, נוחה ונגישה יותר. ברור לנו כי משרד התחבורה עומד בחזית
המאמץ לקידום התחבורה הציבורית ובכלל זה, הקמת נתיבי תחבורה ציבורית וחניונים תפעוליים,
הגדלת מספר נהגי האוטובוסים ושיפור תשתית תחנות האוטובוס. עם זאת ראינו לנכון להעלות בפניך
את הצורך לשים דגש רב יותר על קידום תכנון יעיל ומהיר של מסופים וחניונים לאוטובוסים.

1 .בישיבות השימוע לתחבורה הציבורית שהתקיימו בוועדת הכלכלה של הכנסת במושב החורף,
הדגשת את הקושי של משרד התחבורה, בקידום תכניות להקמת חניונים תפעוליים בשל חוסר
שיתוף פעולה מצד מוסדות התכנון, בדגש על הוועדות המחוזיות. חזרת שוב ושוב למשל על
הדוגמא לבקשה, שנענתה באופן חלקי בלבד, להקמת מסוף אוטובוסים בעיר חריש.

2 .לפעילות של משרד התחבורה לפתרון בעיית המחסור במסופים, יש השפעה על טיפולם של שאר
משרדי הממשלה והרשויות המקומיות בתחום הזה. מבדיקה שערכנו, עולה הרושם שמשרד
התחבורה, איננו פועל בצורה נמרצת מספיק כדי לסגור את הפער והמחסור הקיים במסופים
וחניונים.

א. מפגישות שקיימנו עם מינהל התכנון וגורמי תכנון נוספים, עולה כי הנהלת מינהל התכנון,
כלל איננה תופסת את קידום החניונים התפעוליים לאוטובוסים כצורך דחוף שהועלה על
ידי משרד התחבורה )זאת בניגוד, לדוגמא, למודעות גבוהה לסוגיית המסילה הרביעית(. אם
משרד התחבורה לא יפעל מול משרדי הממשלה האחרים להבהרת דחיפות סגירת הפערים,
גם קידום תכניות נקודתיות בטווח הקצר וגם קידום תכניות מתאר בטווח הבינוני והארוך
לא יקבלו עדיפות ואת החשיבות המגיעה להן.

ב. מהדיווח של דרור גנון, מנהל אגף בכיר לתחבורה ציבורית, לוועדת הפנים ביום התחבורה
הציבורית )פרוטוקול מס' 680 ,3 ביולי 2018 )עולה, כי משרד התחבורה יודע להגדיר באופן
כללי בלבד, את הצרכים המיידים לשטחים להקמת חניונים תפעוליים. ברוב המחוזות כלל
לא בוצע איתור של קרקעות להקמת חניונים תפעוליים נוספים, גם לא במטרופולין דן שם
למיטב ידיעתנו, בעיית המחסור היא החמורה ביותר. ברצוננו לדעת, האם קיימת תכנית
עבודה לאיתור שטחים תפעוליים כבר כעת?

ג. כיום כלל לא נידונות במוסדות התכנון תכניות מתאר לשטחים תפעוליים לאוטובוסים.
למיטב ידיעתנו האגף לתכנון תחבורתי אומנם דן עם מינהל התכנון בקידום תכניות המתאר,
מזה זמן מה, אך הוא פועל לקידום תכניות אלה דווקא בוועדות המחוזיות, אותן וועדות
שאת כמנכ"לית המשרד ביקרת את גישתן בחריפות )בדיוני השימוע בוועדת הכלכלה(. מדוע
אם כך, נכון לדעתכם לקדם את התכנון הסטטוטורי של השטחים התפעוליים לתח"צ דווקא
בוועדות המחוזיות? איך להערכתכם זה ישפיע על לוחות הזמנים? והאם התקיימה התייעצות
עם מנהלת מנהל התכנון בנושא קריטי זה? מדוע אינכם פועלים לקידום תכנית מתאר
ארצית, לאישור הפרויקטים הגדולים והבינוניים במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות
)הות"ל(?

ד. הבעיה המרכזית עם בניית מסופים היא כמובן טענת ה NIMBY ,שמעלים ראשי הרשויות
והתושבים. ברור גם כי חזרה על מקרה התחנה המרכזית בתל אביב, מרתיע את המתכננים
מלהציע תכנון של מסופים בקומות עם עירוב שימושים. עם זאת בוודאי באזור המרכז
שסובל ממחסור בקרקעות, הימנעות מתכנון של מסופים בקומות )עם זכויות בנייה של
קומות מסחר שיכולות להיות דווקא אטרקטיביות לרשויות(, יכולה להוות חסם לקידום
מסופים חדשים.

ה. הובאו לידיעתנו מקרים ספציפיים, בהם הקמת מסופים נדחית נקודתית, בגלל תכנון
שהתעכב דווקא במשרד התחבורה. לדוגמא הרחבת מסוף עתידים, בו שטח ההרחבה )ל-5
דונם( הוצע באופן רשמי למשרד התחבורה על ידי עירית תל אביב כבר באמצע 2016 ,ורק
באמצע 2018 כלומר – שנתיים מאוחר יותר, החל התכנון המפורט של המסוף. מסוף עתידים
הוא דוגמא טובה למקרה בו העדר מסוף מנע הרחבת קווים/ תדירות.

ו. מכל הטיעונים להלן וממשקלם המצטבר, נבקש ממך לבחון את התנהלות המשרד בקידום
חניונים תפעוליים ואת סדר העדיפויות שקובע הדרג המקצועי במשרד התחבורה בטיפול
בנושא. האם אכן נושא קריטי זה לקידום מערכת אוטובוסים יעילה, מקבל את החשיבות
הנדרשת.

בברכה,

מרב דוד
לובי 99

העתקים
ח"כ איתן כבל – יו"ר ועדת הכלכלה
ח"כ דב חנין – יו"ר ועדת המשנה לתחבורה ציבורית