fbpx

למסמך המקורי

לכבוד
ד"ר חדווה בר
המפקחת על הבנקים

ג.נ,

הנדון: הסדר החוב של אליעזר פישמן

1 .אנו פונים אליך בדחיפות וקוראים לך לפעול לפסילת הסדר החוב על ידי הבנקים.

2 .לאישור הסדר החוב תהיה השפעה מערכתית רעילה על שוק הבנקאות, על אמון הציבור ועל
המשק בכלל. מטרתנו הינה לתקן את העיוותים הקיימים בשוק הבנקאות שמאפשרים את
מקרי פישמן.

3 .הציבור זכאי לדעת כיצד אירע הכשל של מתן האשראי לפישמן. הליכי פשיטת הרגל הם
הדרך הראויה לטיפול במצב זה, כאשר הסכמת הבנקים להסדר נושים בו נגבים אחוזים
בודדים מהחוב מעלה חשש כבד שכל מטרתה של ההסכמה היא להימנע מהחקירות שיבצע
הנאמן לכשיוכרז פישמן כפושט רגל.

4 .על אף שמצבו הכספי הרעוע היה ידוע במשך שנים, ראשי הבנקים העבירו לפישמן כספים
ללא בטחונות, מסיבות שטרם הובהרו עד היום )ייתכן כי שליטתו באמצעי תקשורת הייתה
המניע(. אם כן, זו מעילה בתפקידם תוך סיכון יציבות הבנקים.

5 .ניכר כי הבנקים שואפים לסיים את הפרשה מהר ככל האפשר ולמנוע דיון מעמיק בשאלה –
כיצד הגיעו למצב בו מחקו כ-4 מיליארד ש"ח מההון העצמי שלהם. כפי שפורסם, פישמן
עצמו, נערך למעלה מעשור לפשיטת הרגל תוך הסתרת נכסיו.

6 .הפיקוח על הבנקים כרגולטור מייצג את האינטרס הציבורי. קבלת הסדר החוב ואי
הכרזתו של פישמן כפושט רגל, היא הרסנית מבחינה ציבורית מסיבות רבות:
א. שולחת מסר של מדיניות איפה ואיפה, אין דין בעל הון כדין אזרח רגיל, מה שמוביל
לפגיעה קשה באמון הציבור בבנקים וברגולטור.
ב. מקשה על ירידה לחקר האמת: כיצד קרה שהבנקים אפשרו את מתן ההלוואות, מה
היו המניעים שלהם והחשוב מכל- מה ניתן לעשות כדי למנוע הישנות מקרים אלו
בעתיד?
ג. משדרת מסר לחייבים אחרים שהמערכת ניתנת לניצול ושכדאי לדאוג מראש להסתיר
נכסים. בעקבות זאת עולה הסיכון שנחווה גל של "הסדרים" דומים, שיגרמו להפסדים
נוספים של כספי ציבור.
ד. פוגעת באמון הציבור ביכולתה של המערכת להפיק לקחים ולתקן את עצמה.

7 .אי פעולה מצדך עשויה לא רק לפגוע באמון הציבור במערכת הבנקאית אלא גם באמון
הציבור במפקחים עליה ולהוביל למסקנה שמא לרגולטורים יש ממה לחשוש, ושהם
מעדיפים שאחד המחדלים הכלכליים הגדולים בתולדות המדינה ייסגר בחדרי חדרים מבלי
שתיוודענה הסיבות, המניעים, הדרכים והאחראים למצב שנוצר.

8 .לפיכך אנו קוראים לך לייצג את האינטרס הציבורי עליו את מופקדת, ולנקוט עמדה ברורה
בעד חקירה ובדיקה מערכתית תוך פעולה נחושה בכל הכלים העומדים לרשותך על מנת
להביא לכך שהצדק ייעשה וייראה גם כלפי בעלי הון שהמערכת הבנקאית חפצה ביקרם.
בברכה,

עו"ד לינור דויטש, סמנכ"ל לובי 99
ברק גונן, יו"ר צדק פיננסי, רכז קואליצית הארגונים החברתיים
ד"ר הראל פרימק, יו"ר צדק פיננסי
ספיר בלוזר, ישראל 2616
פז כהן, מנכ"ל אנו
ד"ר שלי גוטפריד, הציבור החדש
גלעד א. סברדלוב ישראל יקרה לנו
יוסי שאול, חדר המצב-צדק חברתי
נירית מוסקוביץ', מנכ"ל המשמר החברתי

העתקים:
ד"ר קרנית פלוג- נגידת בנק ישראל
פרופסור דוד האן- כונס הנכסים הרשמי
ח"כ איתן כבל- יו"ר וועדת כלכלה
ח"כ איילת נחמיאס ורבין- וועדת הכלכלה
חברי וועדת הכלכלה של הכנסת