fbpx

דודי קופל
הלשכה המשפטית
משרד האוצר
מר קופל הנכבד,

הנדון: תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר

למסמך המקורי

בהמשך לפגישתנו מיום 2018.6.5 ,להלן המלצותינו לנוהל המסדיר את ההתקשרות בין עובדי משרד האוצר
לבין לוביסטים:
1 .היתר שדלנות
)א( שדלן יפעל במשרד האוצר רק לאחר שקיבל היתר לכך ממי שימונה במשרד האוצר לעניין זה. אנו
ממליצים להבחין בין שני סוגי היתרים: האחד, היתר שדלנות קבוע )למקרים שבהם נפח הפעילות
של השדלן מול משרד האוצר הוא גבוה(; והשני, היתר חד-פעמי.
)ב( היתר השדלנות, בין אם הוא קבוע או חד-פעמי, אינו מהווה היתר כניסה למשרד האוצר והעניין
מצוי באחריות נציג משרד האוצר עמו השדלן נפגש.
)ג( בבקשה להיתר השדלנות יפורטו הפרטים הבאים:
)1 )פרטיו האישיים של השדלן, ואם הוא פועל במסגרת תאגיד – גם את סוג התאגיד, שמו ומספרו;
)2 )שמות הלקוחות שהוא מבקש לייצג, באופן קבוע או חד-פעמי, ותחום עיסוקם, וכן שמו ותחומי
עיסוקו של כל גוף שנתן לו תשלום או טובת הנאה אחרת בקשר לעניין שלמענו הוא מבקש
לפעול במשרד האוצר;
)3 )אם השדלן חבר בגוף בוחר
של מפלגה – את שם המפלגה; 1
)4 )הצהרת השדלן כי הוא מתחייב לפעול לפי הוראות נוהל זה.
)ד( אם השדלן הוא בעל היתר שדלנות קבוע וחל שינוי בפרטים האמורים בסעיף )ג(, על השדלן למסור
הודעה על כך בכתב מיד לאחר השינוי.
)ה( על אף האמור בסעיף )א(, אם אדם הגיש בקשה להיתר שדלנות קבוע ובקשתו טרם נענתה – ניתן
לתת לו היתר זמני, עד להחלטה בעניין.
)ו( לא יינתן היתר שדלנות במשרד האוצר למי שנשלל ממנו היתר השדלנות בכנסת לפי חוק הכנסת.
2 .פרסום רשימת השדלנים – משרד האוצר יפרסם באתר האינטרנט שלו את שמות השדלנים שקיבלו היתר
ואת פרטיהם.
3 .זיהוי השדלן
)א( בעת שהותו במשרד האוצר יענוד השדלן, במקום גלוי על גופו, תג זיהוי ייחודי לשדלן שיקבל ממשרד
האוצר, הנושא את שמו, ואם הוא פועל במסגרת תאגיד – גם את שם התאגיד.

1
"גוף בוחר" – לפי ההגדרה שבסעיף 66(ב()3 )לחוק הכנסת.

)ב( בכל פנייה בכתב או בעל-פה הנוגעת לפעולותיו כשדלן, בין אם מדובר בפגישה רשמית ובין אם לאו,
יציין השדלן בפני עובד משרד האוצר כי הוא פועל כשדלן, מיהו הלקוח שעבורו הוא פועל ובאיזה
עניין.
4 .פגישות עם שדלנים
)א( ככל האפשר, הפגישה תיערך במשרד האוצר.
)ב( בכל פגישה של נציג משרד האוצר עם שדלנים ייערך פרוטוקול המשקף את עיקרי הדברים וכולל את
שמות המשתתפים.
5 .דיווח על פגישה עם שדלן
)א( עובד משרד האוצר הנפגש עם שדלן ידווח ליועץ המשפטי ולמבקר הפנים במשרד האוצר על קיום
הפגישה, גם אם מדובר בפגישה אישית שהתבררה כפגישת עבודה. הדיווח יכלול את הפרטים
הבאים:
)1 )נציגי משרד האוצר שנכחו בפגישה;
)2 )השדלן עמו נערכה הפגישה;
)3 )הלקוח אותו השדלן ייצג;
)4 )נושא הפגישה;
)5 )נושאים נוספים שעלו אגב הפגישה;
)6 )האם יש לעובד משרד האוצר היכרות מוקדמת עם השדלן )למשל, כאשר השדלן עבד בעבר
במשרד האוצר(.
)ב( הדיווח ייעשה עד 14 ימים לפני/אחרי הפגישה, כאשר יש עדיפות לדווח לפני הפגישה )ובמידה ועלו
נושאים נוספים אגב הפגישה – לעדכן על כך בדיעבד(.
)ג( על העובד במשרד האוצר לוודא, טרם הפגישה, שהשדלן קיבל היתר שדלנות )קבוע / חד-פעמי(.
6 .פרסום החומרים המועברים על-ידי שדלנים – כל החומרים המועברים על-ידי שדלנים לעובדי משרד
האוצר )ניירות עמדה, טיוטות של הצעות חוק, מחקרים וחומרי רקע( יפורסמו באתר האינטרנט של משרד
האוצר.
7 .שמיעת עמדות נוספות – אם עובד משרד האוצר נפגש עם שדלן בנוגע לעניין מסוים, עליו לשאוף להיפגש
גם עם גורמים נוספים באותו עניין, כך שיהיו בפניו מכלול העמדות הרלבנטיות )למשל: מכוני מחקר,
ארגונים חברתיים וכו'(.
8 .איסורים על עובד משרד האוצר
)א( אסור לעובד משרד האוצר לקבל מהשדלן טובת הנאה הקשורה למאמציו של השדלן לקדם את
ענייניהם של לקוחותיו.
)ב( אסור לעובד משרד האוצר להתחייב כלפי השדלן או לקוחותיו כי יצביע או יפעל במסגרת תפקידו
בדרך מסוימת.
9 .הפרת הנוהל על-ידי שדלן
)א( שדלן ייחשב כמי שהפר את הוראות הנוהל במקרים הבאים:
)1 )הוא פעל כשדלן במשרד האוצר בלי היתר שדלנות, בניגוד להוראת סעיף 1 לעיל.
)2 )הוא לא ענד את תג הזיהוי הייחודי לשדלן, בניגוד להוראת סעיף 3(א( לעיל.

)3 )הוא לא ציין בפני עובד משרד האוצר כי הוא פועל כשדלן, בניגוד להוראת סעיף 3(ב( לעיל.
)4 )הוא נקט פעולות לשכנוע עובד משרד האוצר באמצעים פסולים, לרבות לחץ, איום, פיתוי או
הבטחה לטובת הנאה.
)ב( על עובד משרד האוצר לדווח ליועץ המשפטי ולמבקר הפנים של משרד הפנים על כל הפרה כאמור
בסעיף )א(. הדיווח יעשה תוך 14 ימים מהיום בו נודע לעובד על ההפרה.
)ג( על שדלן שהפר את הוראות הנוהל, כאמור בסעיף )א(, ניתן להטיל את הסנקציות הבאות:
)1 )לשלול את היתר השדלנות שניתן לו, לתקופה שתיקבע.
)2 )לאסור את כניסתו למשרד האוצר, לתקופה שתיקבע.
)3 )אם השדלן פעל במסגרת תאגיד – ניתן לפעול כאמור בסעיפים )1 )ו-)2 )גם כלפי שדלנים נוספים
הפועלים במסגרת אותו תאגיד.
10 .הפרת הנוהל על-ידי עובד משרד האוצר – תהווה עבירת משמעת.
בברכה,
נועה זלצמן, עו"ד
לובי 99
העתקים:
ח"כ שלי יחימוביץ', יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה
ח"כ רועי פולקמן