fbpx

למסמך המקורי

לכבוד:
יו״ר ומנהלי הגופים המוסדיים
א.ג.נ,

הנדון: דרישה להימנע מהשתתפות במימון העסקה שמקדם מר ארנון (נוני) מוזס לרכישת מניות ידיעות תקשורת מידי בנק הפועלים

1 .על פי פרסומים בכלי התקשורת מהעת האחרונה, מר ארנון )נוני( מוזס, המו"ל ובעל השליטה בקבוצת
ידיעות תקשורת (להלן: "ידיעות"), פונה בימים אלו לגופים המוסדיים בבקשה לקבל מהם הלוואה בסך של
כ-140 מיליון ₪ מכספי הציבור לשם רכישת %34 ממניות ידיעות מידי בנק הפועלים (להלן: "העסקה").
כמי שעומד בראש גוף מוסדי המנהל את כספי הציבור והאמון על כספי חסכונות הציבור, אנו קוראים לך
לסרב לפנייה זו ולהימנע באופן מוחלט מלהלוות למר מוזס את הסכום המבוקש מכספי חסכונות הציבור
המנוהלים על ידך, וזאת במסגרת חובת הנאמנות המוטלת עליך במסגרת תפקידך. להלן נימוקינו.

2 .העסקה, במסגרתה ימכור בנק הפועלים או הכונס מטעמו את המניות בסכום של 300 מיליון ₪ למר מוזס,
מעלה שאלות קשות ומטרידות הן מבחינה כלכלית והן מבחינה ציבורית, כפי שיפורט להלן.

3 .בראש ובראשונה, מר מוזס – אשר שולט בעיתון "ידיעות אחרונות", השני בהיקף תפוצתו בישראל, באתר
החדשות המשפיע Ynet ובשורה של עיתונים נוספים – עומד בימים אלו לקראת כתב אישום בגין מתן שוחד
במסגרת תיק 2000 .לא יעלה על הדעת כי גוף האמון על כספי ציבור, שנושאי משרה בו חבים חובת נאמנות
ציבורית, ייקח חלק במתן סיוע ומימון לאדם אשר הוחלט להגיש נגדו כתב אישום )בכפוף לשימוע( באשמת
שוחד. יודגש כי לא מדובר ב"סתם" שוחד, אלא בכזה העוסק בשימוש בכוחו של מר מוזס כמו"ל כדי להטות
את דעת הציבור, אותו כוח אותו הוא מבקש לבצר ולחזק באמצעות העסקה. ערכי חופש הביטוי ותקשורת
חופשית הם מאבני היסוד של הדמוקרטיה, ועל כן הדעת אינה סובלת את הרעיון כי הציבור יממן בכספו
את הפגיעה בערכים אלו, ובכך גם בעצמו.

4 .אם לא די בכך, העסקה בעייתית ביותר מבחינה כלכלית ומעוררת שאלות קשות לכל מי מחברי ועדת ההשקעה אשר יידרשו לאשר אותה. על-פי פרסומים, הסיבה שמר מוזס מפלס דרכו בקרב המוסדיים הינה שהבנקים צמצמו באופן משמעותי, ואף חסמו, את ברז האשראי לענף התקשורת שסומן כענף בעל סיכון גבוה.

5 .ככל הידוע לנו, הרווחיות של עסקי קבוצת ידיעות נמצאת בנסיגה משמעותית. כך למשל ידוע כי העיתונות
הכתובה נמצאת במצב קשה ביותר, דבר המסביר את הירידה בערך המניות נשוא העסקה מאז ששועבדו לטובת בנק הפועלים בשנת 2017( כזכור, המניות שועבדו בגין הלוואה של כ-1.1 מיליארד ₪ שהעניק בנק
הפועלים למר אליעזר פישמן, אשר לא נפרעה ושבגינה הוכרז מר פישמן לפני כשנה וחצי פושט רגל(. גם אתר
חדשות כמו Ynet לא מצדיק הלוואה בסדר גודל כזה על רקע החיסול ההדרגתי של אתרי אינטרנט
שהכנסותיהם מבוססות על פרסום, עקב התחרות מצד גוגל ופייסבוק. מכאן שההלוואה המבוקשת היא
לרכישת נכס מסוכן בסכום נכבד, ויכולת ההחזר שלה אינה ברורה כלל. יתר על כן, על-פי הפרסומים
הבנקים סירבו לתת מימון למר מוזס, ולכן יש להימנע בכל מחיר ממתן ההלוואה מכספי הציבור.

6 .על פי ניתוח אחזקות המוסדיים שבידינו, רוב הגופים המוסדיים בישראל מחזיקים במניות בנק הפועלים.
אי לכך אנו מקווים כי נתתם דעתכם על הפער בין גובה ההלוואה שניתנה לפישמן, כ-1.1 מיליארד ₪, ובין
הסכום שיתקבל ממכירת המניות, כ-300 מיליון ₪ – פער העומד על מאות מיליוני ₪ ומשקף בדיוק את כל
מה שטענו לעיל.

7 .אנו מצפים כי בתוך מערך השיקולים להשקעת כספי ציבור החוסכים לפנסיה ייכללו גם ראייה ארוכת
טווח לחינוך שוק מיטבי ולהתנהלות תקינה ונקיית כפיים, ולא תינתן יד להשקעה מזיקה הפוגעת ישירות
בציבור החוסכים.

8 .על סמך כל זאת, נדרשת לגישתנו התנגדותכם להשתתפות במתן ההלוואה. הציבור זכאי שמי שמנהל את
כספו לא יתפתה להלוות כסף לעסקה כה בעייתית, הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הציבורית. בכוונתנו
לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו למניעת עסקה זו.

בברכה,

עו"ד לינור דויטש, מנכ"לית לובי99
לירוי פרי, לוביסט ציבורי, לובי99
ד"ר הראל פרימק, יו"ר משותף, צדק פיננס
ברק גונן, יו"ר משותף, צדק פיננסי

העתקים:
ד"ר משה ברקת, יו"ר רשות ההון ביטוח וחיסכון
ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך