fbpx

למסמך המקורי

לכבוד
מר ערן יעקב
מנהל רשות המסים
א.נ,

הנדון: בקשה לפגישה בנושא מיסוי משאבי טבע

1.לובי 99 היא חברת הלובי הציבורי הראשונה בישראל, המאוגדת כחברה לתועלת הציבור (חל"צ).
החברה מקדמת את האינטרס הציבורי בתחומים כלכליים-חברתיים מול מקבלי ההחלטות בכנסת
ובממשלה. "לובי 99 "ממומנת באמצעות מימון המונים קבוע של אלפי חברים מקרב הציבור הרחב. בזמן
פעילותנו הקצר )כשלוש וחצי שנים( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים, בהם: העברת תיקון חוק
המגביל את פעילותם של הלוביסטים בכנסת, סיוע בהעברת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות
בשוק הבנקאות ובהעברת התיקון האחרון לחוק ההגבלים העסקיים.

2 .נושא המיסוי של משאבי הטבע נבחר על ידי אלפי חברי לובי 99 ומלווה אותנו כבר תקופה ארוכה. במסגרת
זו סייענו באישורן בכנסת של מסקנות ועדת ששינסקי 2 ,אשר עסקו בתמלוגים על משאבי טבע מים המלח,
ואנו מהווים משקל נגד לפעילות החברות המפיקות את אוצרות הטבע והלוביסטים המייצגים אותן.
במסגרת זו, ישנם שני נושאים מרכזיים עליהם אנו עובדים בימים אלו הנוגעים לפעילות רשות המסים,
ונשמח לקבוע עמכם פגישה על מנת לדון בהם.

3 .ראשית, שמחנו לקרוא אתמול ב"כלכליסט" על התנגדותכם לפרשנותה של חברת כימיקלים לישראל
)כי"ל(, כפי שבאה לידי ביטוי בדו"חותיה הכספיים לשנת 2018 ,ולפיה היא איננה נדרשת לשלם כלל את
מס רווחי היתר )"מס ששינסקי 2 .)"אנו סבורים כי החישוב שביצעה כי"ל, במסגרתו היא "ניפחה" את
הערכת שווי הרכוש הקבוע המשמש להפקת המשאבים החייבים במס, הוא בגדר תעלול חשבונאי.
מניסיוננו, כי"ל לא תבחל באמצעים כדי להימנע מתשלום המס האמור ואנו נשמח לסייע לכם בכל פורום
רלוונטי, כדי להבטיח כי המדינה אכן תקבל את תקבולי המס להם היא זכאית.

4 .בנוסף, ברצוננו להפנות שימת לבכם לכך שטרם קיבלנו מענה למכתבנו מיום 2018.11.22 בנושא הצעת
חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017( להלן – "הצעת חוק האזורים הימיים"(. במכתב זה עמדנו על מספר
פערים בין תזכיר חוק האזורים הימיים, התשע"ג-2013 ,שהופץ ביום 2013.12.23 ,לבין הצעת חוק
האזורים הימיים. להבנתנו, שינוי הנוסח עלול לסייע לחברות הגז הטבעי, ובפרט לשותפות תמר, להימנע
מתשלום מס על חלק מפעילות הפקת הגז, בפרט בכל הנוגע לרכיב היטל רווחי היתר ולרכיב התמלוגים.

5 .נודה לקביעת פגישה בהקדם.

בברכה,

מרב דוד
סמנכ"לית לובי 99