fbpx

י"ג אדר ב' התשע"ט
לכבוד
עו"ד מאיר לוין
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי(

עו"ד לוין הנכבד,

הנדון: תגובת לובי 99 לטיוטת תקנות החוק העותומני על אגודות )דיווח ושקיפות(,התשע"ט-2019

למסמך המקורי

1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את
הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, אלפי
חברי הארגון משלמים דמי חבר מדי חודש, בכל סכום על-פי בחירתם, ובתמורה מקבלים זכות הצבעה
בבחירת הנושאים אותם יקדם הארגון. אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית
ובזמן פעילותנו הקצר )כשלוש וחצי שנים( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים, ביניהם: העברת תיקון
חוק המגביל את צעדי הלוביסטים בכנסת; סיוע בהעברת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות
בשוק הבנקאות; והעברת חוק המחייב משרדי ממשלה וגופים ציבוריים לתקשר עם הפונים אליהם במייל,
ולא בפקס.

2 .נושא השקיפות נבחר על-ידי חברי המיזם עוד בתחילת דרכנו, ועל כן אנו מתכבדים להגיש את תגובתנו
לטיוטת תקנות החוק העותומני על אגודות )דיווח ושקיפות(, התשע"ט-2019( להלן – "התקנות"(. ברצוננו
להביע את הערכתנו על כתיבת התקנות ולהציע את סיוענו בהעברתן בכנסת, ככל שיידרש.

3 .כיום פועלות במדינת ישראל אלפי אגודות עותומניות, ביניהן אגודות שתקציבן השנתי עומד על מאות
מיליוני שקלים, תוך שחלקן נהנות מהקצבות ותמיכות ממשלתיות בהיקפים משמעותיים. עם האגודות
הללו ניתן למנות גופים מרכזיים במשק הישראלי, כמו ההסתדרות הכללית החדשה, התאחדות המלונות,
התאחדות התעשיינים ועוד.

4 .עם זאת, בעוד שעל כל תאגיד אחר חלות חובות דיווח ושקיפות קפדניות עם מנגנוני פיקוח ורגולציה
ממשלתיים, ובכלל זה אפילו חברות פרטיות שמטרתן השאת רווחים לבעליהן, אגודות עותומניות
ממשיכות להתקיים בלי שחלה עליהן שום בקרה. זאת, חרף העובדה שמדובר בתאגידים הפועלים
למטרות ציבוריות תוך שימוש בתרומות וכספי ציבור.

5 .מצב זה אינו יכול להתקבל כיום, בעידן של שקיפות ופיקוח ציבוריים. על כן, לגישתנו, כל עוד מוסד זה
ממשיך להתקיים, יש להטיל על האגודות העותומניות חובות דיווח ושקיפות בסיסיות, באמצעות החלת
חלק מהכללים החלים לעניין זה על עמותות, ולמסד פיקוח ובקרה ממשלתיים על פעילותן.

6 .ההערה המרכזית שלנו לתקנות נוגעת להיעדר מנגנון אכיפה, במידה ואגודות עותומניות יפרו את חובתן
להגיש לרשם העמותות דיווח שנתי, כמתחייב מסעיף 5 לתקנות, או להמציא לרשם מסמכים או מידע
נוסף, כמתחייב מסעיף 6 לתקנות. בהקשר זה, סעיף 64א לחוק העמותות, התש"ם-1980( להלן – "חוק
העמותות"( קובע כי עמותה שהפרה את חובתה להגיש מסמכים לרשם העמותות או את חובתה לתת
אפשרות לחבר העמותה לעיין בדו"חות הכספיים, וכן כל אדם שהיה אחראי להפרות החובות הללו – דינם
קנס כקבוע בסעיף 61(א()2 )לחוק העונשין, התשל"ז-1977 .סעיף 64 לחוק העמותות קובע כי עובד בעמותה
המשיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזב – דינו מאסר שלוש שנים. אנו סבורים כי יש
להחיל גם כלפי אגודות עותומניות ועובדיהן את העבירות והעונשים הקבועים ביחס לעמותות, על מנת
להגביר את האפקטיביות של התקנות.

7 .ככל שיידרש, נשמח לסייע בהעברת התקנות בכנסת לכשתתכנס הכנסת ה-21 .

בברכה,

נועה זלצמן, עו"ד
לובי 99