fbpx

חברי וחברות לובי 99 הם אלו שמחליטים אילו נושאים נקדם אל מול מקבלי ההחלטות.

בשלב הראשון – ניתן להציע רעיונות לנושאים בהם נעסוק באמצעות הטופס המקוון, תשובה להצעתכם תינתן לפני הצבעת החברים הקרובה. כל ההצעות נבחנות בקפידה על-ידי צוות הלוביסטים ונבדקות מול הגורמים המקצועיים השונים, בהתאם לקריטריונים הבאים:

  • נושא חברתי/כלכלי מובהק (לפי התקנון שלנו אנחנו לא מתעסקים ביחסי דת-מדינה ובנושאים מדיניים).
  • מסייע לרוב המכריע של הציבור שאין לו ממון רב, ולא לקבוצה קטנה.
  • פרקטי וניתן לקידום, בהתחשב בהרכב הכנסת והקואליציה – אין בכוונתנו להעלות "הצהרות חוק" שמטרתן להגיע לכותרות אולם הסיכוי לקדמן הוא אפסי, בגלל סיבות פוליטיות או תקציביות.
  • אין ארגון חברתי אחר העוסק בנושא ביעילות ובהצלחה.
  • ניתן לטיפול בטווח הזמן הקרוב.
  • עדיפות לנושא שבו פועלים לוביסטים של בעלי ההון כנגד האינטרס הציבורי.

בשלב השני – הצבעה על הנושאים שנקדם.

הנושאים שעמדו בהצלחה בכל הקריטריונים עולים להצבעה מקוונת, וחברי הלובי יכולים להצביע בעד הנושאים שהם מעוניינים שנקדם. החברים יכולים גם להצביע נגד נושא שהם אינם מעוניינים שנעסוק בו, וכל נושא שיקבל למעלה מ-25% התנגדות ייפסל.

הנושא/ים שיקבל/ו את מירב הקולות, תוך שקלול קולות הנגד – ייבחר/ו.

לוחות זמנים: לרוב הצבעות החברים מתקיימות פעמיים בשנה, במהלך פגרות הכנסת (בדרך כלל בחודשים אפריל וספטמבר). בנוסף להצבעות אלו, אנו מקיימים מדי פעם הצבעות כדי להתייעץ עם החברים לגבי סוגיות קונקרטיות שצצות.

כמו כן, חברי המיזם מאשרים את התקציב השנתי שלנו (בחודש דצמבר), אשר עולה לאחר מכן לאתר האינטרנט ושקוף לכולם/ן.