fbpx

לכבוד:
מר אלברט סחרוביץ – מנכ"ל
כנסת ישראל
שלום רב,

הנדון: התקנת מסכי מגע בוועדות הכנסת

למסמך המקורי

כידוע, בהצבעות הנערכות בדיוני הכנסת לא נרשמים בפרוטוקול כיצד כל חבר כנסת
הצביע. למיטב הבנתנו מצב זה נובע מסיבות טכניות ולא מהותית, שכן בשנים
האחרונות ניכר המאמץ הרב שכנסת ישראל השקיעה במטרה להגביר את שקיפות
פעילותה והנגישות לנעשה בדיונים.

בחודש יוני 2016 פנינו ליו"ר ועדת הכנסת דאז, ח"כ דוד ביטן, בבקשה להתקין מסכי
מגע בהם יוכלו חברי הכנסת להצביע, בדומה לנעשה במליאה. לציוותו נאמר כי כי
הכנסת בתהליך של התקנת מסכים שכאלו בוועדות וכי הוא יסתיים בעוד כחודש.
מאז עברו למעלה מחצי שנה וגם יו"ר ועדת הכנסת התחלף ואין התקדמות נראית
לעין.

נבקש לדעת האם הכנסת חזרה בה מהתכנית להתקין מסכי מגע בוועדות הכנסת ואם
לאו, האם מהו סד זמנים מעודכן להתקנתם.

לתשובתך, אודה.
בברכה,
אבי לב
'לובי 99( 'חל"צ(