fbpx
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים (אוגוסט 2018) –

לכבוד ערן יעקב מנהל רשות המסים מר יעקב הנכבד, הנדון: הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – בקשה לדיווח על התקדמות מיסוי גוגל ופייסבוק (יולי 2018)

לכבוד ערן יעקב ראש רשות המסים א.נ, הנדון: דיווח התקדמות מיסוי החברות הגדולות בעקבות חוזר כלכלה דיגיטלית למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובה ששלחנו לתזכיר חוק בנושא מינויים ברשויות המקומיות (דצמבר 2018)

לכבוד: משרד הפנים הנדון: תגובה לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות )סמכויות המנהל הכללי בענייני עובדים( למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרת רווח אשר שם לו למטרה לייצג את האינטרסים של הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים כלכליים וחברתיים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, אלפי קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות בנושא חוזר מנכ"ל שמסדיר את הקשר בין רופאים לבין תועמלניות רפואיות (נובמבר 2018)

לכבוד משה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות מר בר סימן טוב הנכבד, הנדון: חוזר מנכ"ל מס' 2018/13" – כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי של מוסדות הבריאות" למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובתנו לתקנות שמחילות נורמות של שקיפות על אגודות עות'מאניות (מרץ 2019)

י"ג אדר ב' התשע"ט לכבוד עו"ד מאיר לוין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי( עו"ד לוין הנכבד, הנדון: תגובת לובי 99 לטיוטת תקנות החוק העותומני על אגודות )דיווח ושקיפות(,התשע"ט-2019 למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

פנייה שלנו למנכ"ל הכנסת (פברואר 2017)

לכבוד: מר אלברט סחרוביץ – מנכ"ל כנסת ישראל שלום רב, הנדון: התקנת מסכי מגע בוועדות הכנסת למסמך המקורי כידוע, בהצבעות הנערכות בדיוני הכנסת לא נרשמים בפרוטוקול כיצד כל חבר כנסת הצביע. למיטב הבנתנו מצב זה נובע מסיבות טכניות ולא מהותית, שכן בשנים האחרונות ניכר המאמץ הרב שכנסת ישראל השקיעה במטרה קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למשרד האוצר – תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר (יוני 2018)

דודי קופל הלשכה המשפטית משרד האוצר מר קופל הנכבד, הנדון: תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר למסמך המקורי בהמשך לפגישתנו מיום 2018.6.5 ,להלן המלצותינו לנוהל המסדיר את ההתקשרות בין עובדי משרד האוצר לבין לוביסטים: 1 .היתר שדלנות )א( שדלן יפעל במשרד האוצר רק לאחר שקיבל היתר קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

התגובה שלנו לטיוטת נוהל של רשות שוק ההון שמסדיר את הרכב הדירקטוריון של חברות הפנסיה והביטוח

לכבוד: דורית סלינגר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנדון: התייחסותנו לטיוטת חוזר בנושא "דירקטוריון גוף מוסדי" למסמך המקורי מבוא 1 .ניהול כספם של אחרים )OPM )היה ונשאר אתגר אנושי משמעותי. מצד אחד מצוי המפקיד או החוסך, אשר זקוק לניהול מקצועי של כספו לצרכי חיסכון או לגיל פרישה. מהצד השני קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לחברי לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא התעמרות חברות הביטוח במבוטחים והעובדה שמוסד בוררות ביטוח יהווה פתרון לבעיה (נובמבר 2018)

לכבוד חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הכנסת ירושלים א.ג.נ, הנדון: התעמרות חברות הביטוח במבוטחים והפתרון המוצע למצב הקיים למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – הצעה לשיתוף פעולה בנושא הקמת מוסד לבוררות חובה בתביעות ביטוח (אוקטובר 2017)

לכבוד: גב' דורית סלינגר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ג.נ, הנדון: הקמת מוסד לבוררות חובה בתביעות ביטוח – הצעה לשיתוף פעולה למסמך המקורי 1 .לובי 99( חל"צ( – הלובי הציבורי הראשון בישראל, שם לעצמו מטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. אנו עובדים עם חברי וחברות קראו עוד…

By שני גבאי, ago