fbpx דלג לתוכן
Uncategorized

נייר עמדה לחברי ועדת הרפורמות (מאי 2017)

חברי וועדת הרפורמות הכנסת נייר עמדה והסתייגויות לטיוטת הצעת החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים קואליציית הארגונים החברתיים למסמך המקורי 1. כחברי קואליציית הארגונים החברתיים )המכתב חובר על ידי "צדק פיננסי" ו"לובי11 ,)"אנו מברכים על הצעת החוק ורואים בה המשך ישיר לחוק הגברת התחרות במערכת הבנקאות ופתיחת שוק האשראי בישראל. יחד קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

הערותינו לתזכיר החוק (יולי 2016)

לכבוד הלשכה המשפטית משרד האוצר הנדון: הערות לתזכיר חוק הגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 למסמך המקורי אנחנו מתכבדים להגיש את תגובת קואליציית הארגונים החברתיים בנושא הבנקאות לתזכיר החוק "להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 ." קואליציית הארגונים חברה יחד על מנת להוות קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים (אוגוסט 2018) –

לכבוד ערן יעקב מנהל רשות המסים מר יעקב הנכבד, הנדון: הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – בקשה לדיווח על התקדמות מיסוי גוגל ופייסבוק (יולי 2018)

לכבוד ערן יעקב ראש רשות המסים א.נ, הנדון: דיווח התקדמות מיסוי החברות הגדולות בעקבות חוזר כלכלה דיגיטלית למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובה ששלחנו לתזכיר חוק בנושא מינויים ברשויות המקומיות (דצמבר 2018)

לכבוד: משרד הפנים הנדון: תגובה לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות )סמכויות המנהל הכללי בענייני עובדים( למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרת רווח אשר שם לו למטרה לייצג את האינטרסים של הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים כלכליים וחברתיים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, אלפי קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות בנושא חוזר מנכ"ל שמסדיר את הקשר בין רופאים לבין תועמלניות רפואיות (נובמבר 2018)

לכבוד משה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות מר בר סימן טוב הנכבד, הנדון: חוזר מנכ"ל מס' 2018/13" – כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי של מוסדות הבריאות" למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובתנו לתקנות שמחילות נורמות של שקיפות על אגודות עות'מאניות (מרץ 2019)

י"ג אדר ב' התשע"ט לכבוד עו"ד מאיר לוין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי( עו"ד לוין הנכבד, הנדון: תגובת לובי 99 לטיוטת תקנות החוק העותומני על אגודות )דיווח ושקיפות(,התשע"ט-2019 למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

פנייה שלנו למנכ"ל הכנסת (פברואר 2017)

לכבוד: מר אלברט סחרוביץ – מנכ"ל כנסת ישראל שלום רב, הנדון: התקנת מסכי מגע בוועדות הכנסת למסמך המקורי כידוע, בהצבעות הנערכות בדיוני הכנסת לא נרשמים בפרוטוקול כיצד כל חבר כנסת הצביע. למיטב הבנתנו מצב זה נובע מסיבות טכניות ולא מהותית, שכן בשנים האחרונות ניכר המאמץ הרב שכנסת ישראל השקיעה במטרה קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למשרד האוצר – תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר (יוני 2018)

דודי קופל הלשכה המשפטית משרד האוצר מר קופל הנכבד, הנדון: תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר למסמך המקורי בהמשך לפגישתנו מיום 2018.6.5 ,להלן המלצותינו לנוהל המסדיר את ההתקשרות בין עובדי משרד האוצר לבין לוביסטים: 1 .היתר שדלנות )א( שדלן יפעל במשרד האוצר רק לאחר שקיבל היתר קראו עוד…

By שני גבאי, ago