fbpx
Uncategorized

התגובה שלנו לטיוטת נוהל של רשות שוק ההון שמסדיר את הרכב הדירקטוריון של חברות הפנסיה והביטוח

לכבוד: דורית סלינגר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנדון: התייחסותנו לטיוטת חוזר בנושא "דירקטוריון גוף מוסדי" למסמך המקורי מבוא 1 .ניהול כספם של אחרים )OPM )היה ונשאר אתגר אנושי משמעותי. מצד אחד מצוי המפקיד או החוסך, אשר זקוק לניהול מקצועי של כספו לצרכי חיסכון או לגיל פרישה. מהצד השני קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לחברי לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא התעמרות חברות הביטוח במבוטחים והעובדה שמוסד בוררות ביטוח יהווה פתרון לבעיה (נובמבר 2018)

לכבוד חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הכנסת ירושלים א.ג.נ, הנדון: התעמרות חברות הביטוח במבוטחים והפתרון המוצע למצב הקיים למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, קראו עוד…

By שני גבאי, ago