fbpx
Uncategorized

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת (ינואר 2018)

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת לקריאת המסמך המלא רקע בהודעתו מיום 2018.01.16 מבקש בנק ישראל את עמדת הציבור בעניין גובה העמלה הצולבת, בהמשך למתווה שהוצג באותה הודעה ובמסמכים נלווים. אנו מתכבדים להגיש להלן את עמדתנו לעניין זה. ככל שיהיה שימוע בעל-פה, אנחנו מבקשים להציג בו קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

 נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת (מאי 2017)

הנדון: עמדת הארגונים החברתיים בנושא גובה העמלה הצולבת להורדת המסמך המקורי – נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת – מאי 2017 נייר זה נכתב במענה לקריאת בנק ישראל "קריאה לקבלת עמדות הציבור: עמלה צולבת בעסקאות כרטיסי אשראי" תקציר- תמצית עמדת הארגונים החברתיים עמדת הארגונים החברתיים היא שיש לפעול קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

נייר עמדה לחברי ועדת הרפורמות (מאי 2017)

חברי וועדת הרפורמות הכנסת נייר עמדה והסתייגויות לטיוטת הצעת החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים קואליציית הארגונים החברתיים למסמך המקורי 1. כחברי קואליציית הארגונים החברתיים )המכתב חובר על ידי "צדק פיננסי" ו"לובי11 ,)"אנו מברכים על הצעת החוק ורואים בה המשך ישיר לחוק הגברת התחרות במערכת הבנקאות ופתיחת שוק האשראי בישראל. יחד קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

הערותינו לתזכיר החוק (יולי 2016)

לכבוד הלשכה המשפטית משרד האוצר הנדון: הערות לתזכיר חוק הגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 למסמך המקורי אנחנו מתכבדים להגיש את תגובת קואליציית הארגונים החברתיים בנושא הבנקאות לתזכיר החוק "להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 ." קואליציית הארגונים חברה יחד על מנת להוות קראו עוד…

By שני גבאי, ago