fbpx
Uncategorized

תגובתנו לטיוטת גילוי דעת בנושא אופן הטלת קנסות על גופים שמפרים את החוק (אפריל 2019)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד דנה טירנגל בר צור רשות התחרות ג.נ, הנדון: תגובת לובי 99 וצדק פיננסי לטיוטת גילוי הדעת בעניין שיקולי הממונה על התחרות בקביעת גובה עיצום כספי 1 .ברצוננו לברך אתכם על פרסום טיוטת גילוי הדעת שבנדון (להלן – "הטיוטה"), בהמשך ישיר להעברת תיקון חוק ההגבלים העסקיים )תיקון קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובתנו לטיוטת גילוי דעת בנושא הרחבת ההגדרה של מונופול (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד טובי הריס רשות התחרות עו"ד הריס הנכבדה, הנדון: תגובת לובי 99 וצדק פיננסי לטיוטת גילוי הדעת בעניין אופן בחינת כח שוק משמעותי 1 .ברצוננו לברך אתכם על פרסום טיוטת גילוי הדעת שבנדון (להלן – "טיוטת גילוי הדעת"), בהמשך ישיר להעברת תיקון חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לרשות ההגבלים – הערותינו לתזכיר חוק ההגבלים העסקיים (יולי 2017)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד עידית פרוים רשות ההגבלים הנדון: הערותינו לתזכיר חוק ההגבלים העסקיים (חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי) התשע"ז 2017 1 .האינטרס הציבורי: חיזוק ההגבלים העסקיים וחיזוק התחרות בפתח התייחסותנו לתזכיר החוק שבנדון נבקש להדגיש כי אנו רואים ברשות ההגבלים עמוד תווך במאבק להורדת יוקר המחיה ולצדק חברתי. לפיכך, אנו קראו עוד…

By שני גבאי, ago