fbpx
Uncategorized

טור דעה של לינור ב"דה מרקר" על ועדת פישמן (דצמבר 2018)

כשדב חנין ובצלאל סמוטריץ' צולבים יחד את הבנקאים ביוני 2017 עמדו הבנקים לאשר תספורת שערורייתית לאיש העסקים פישמן, אשר היתה זורקת לפח כ-4 מיליארד שקל מהכסף של כולנו. הציבור התעורר והבין שמדובר בשיטה עקומה, והצליח למנוע את הסדר החוב. במקביל, הוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הסדרים דומים. יסודיות עבודת הועדה קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב ששלחנו לנציבות שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה על כשלים נוספים שמצאנו במינוי (ינואר 2019

למסמך המקורי לכבוד עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה פרופ' דניאל הרשקוביץ,  נציב שירות המדינה א.נ., הנדון: קיצור תקופת הצינון של עו"ד אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות בהמשך לפנייתנו אליכם מיום 2019.1.15 ,ולאור מסמכים נוספים שהגיעו לידינו, נבקשכם להוסיף לפנייתנו אליכם ולהביא לידיעתכם גם את הנושאים הבאים: 1" .בקשה דחופה" קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב ששלחנו לגופים שמנהלים את כספי הפנסיות שלנו בדרישה שלא יממנו את העסקה (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד: יו״ר ומנהלי הגופים המוסדיים א.ג.נ, הנדון: דרישה להימנע מהשתתפות במימון העסקה שמקדם מר ארנון (נוני) מוזס לרכישת מניות ידיעות תקשורת מידי בנק הפועלים 1 .על פי פרסומים בכלי התקשורת מהעת האחרונה, מר ארנון )נוני( מוזס, המו"ל ובעל השליטה בקבוצת ידיעות תקשורת (להלן: "ידיעות"), פונה בימים אלו לגופים קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובתנו לטיוטת גילוי דעת בנושא אופן הטלת קנסות על גופים שמפרים את החוק (אפריל 2019)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד דנה טירנגל בר צור רשות התחרות ג.נ, הנדון: תגובת לובי 99 וצדק פיננסי לטיוטת גילוי הדעת בעניין שיקולי הממונה על התחרות בקביעת גובה עיצום כספי 1 .ברצוננו לברך אתכם על פרסום טיוטת גילוי הדעת שבנדון (להלן – "הטיוטה"), בהמשך ישיר להעברת תיקון חוק ההגבלים העסקיים )תיקון קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובתנו לטיוטת גילוי דעת בנושא הרחבת ההגדרה של מונופול (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד טובי הריס רשות התחרות עו"ד הריס הנכבדה, הנדון: תגובת לובי 99 וצדק פיננסי לטיוטת גילוי הדעת בעניין אופן בחינת כח שוק משמעותי 1 .ברצוננו לברך אתכם על פרסום טיוטת גילוי הדעת שבנדון (להלן – "טיוטת גילוי הדעת"), בהמשך ישיר להעברת תיקון חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לרשות ההגבלים – הערותינו לתזכיר חוק ההגבלים העסקיים (יולי 2017)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד עידית פרוים רשות ההגבלים הנדון: הערותינו לתזכיר חוק ההגבלים העסקיים (חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי) התשע"ז 2017 1 .האינטרס הציבורי: חיזוק ההגבלים העסקיים וחיזוק התחרות בפתח התייחסותנו לתזכיר החוק שבנדון נבקש להדגיש כי אנו רואים ברשות ההגבלים עמוד תווך במאבק להורדת יוקר המחיה ולצדק חברתי. לפיכך, אנו קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנהלי הגופים המוסדיים (ספטמבר 2017)

למסמך המקורי לכבוד: מנהלי הגופים המוסדיים נכבדינו, הנדון: עצירה מיידית של הלוואת המוכר לאי.די.בי 1 .אנו, קבוצה רחבה של ארגונים חברתיים הפעילים במישור הכלכלי, קוראים לכם להתנגד בתקיפות ולאלתר למהלך של בעל השליטה באי.די.בי פיתוח )להלן:אי.די.בי(, מר אדוארדו אלשטיין, ל"קיפול" לכאורה של שכבה בפירמידה אשר תחת אי.די.בי – מהלך אשר קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לשרת המשפטים, שר האוצר ויו"ר ועדת הכספים (אוגוסט 2017)

למסמך המקורי לכבוד: ח"כ איילת שקד ח"כ משה כחלון ח"כ משה גפני שרת המשפטים שר האוצר יו"ר ועדת הכספים נכבדינו, הנדון: עצירת המהלך של אי.די.בי וסגירת הפירצה בחוק הריכוזיות 1 .כידוע, חוק הריכוזיות קובע הוראות מעבר מדויקות לגבי פירמידות קיימות, לפיהן חברה בשכבה שלישית או יותר אינה רשאית עוד לשלוט קראו עוד…

By שני גבאי, ago