fbpx
Uncategorized

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת (ינואר 2018)

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת לקריאת המסמך המלא רקע בהודעתו מיום 2018.01.16 מבקש בנק ישראל את עמדת הציבור בעניין גובה העמלה הצולבת, בהמשך למתווה שהוצג באותה הודעה ובמסמכים נלווים. אנו מתכבדים להגיש להלן את עמדתנו לעניין זה. ככל שיהיה שימוע בעל-פה, אנחנו מבקשים להציג בו קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

 נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת (מאי 2017)

הנדון: עמדת הארגונים החברתיים בנושא גובה העמלה הצולבת להורדת המסמך המקורי – נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת – מאי 2017 נייר זה נכתב במענה לקריאת בנק ישראל "קריאה לקבלת עמדות הציבור: עמלה צולבת בעסקאות כרטיסי אשראי" תקציר- תמצית עמדת הארגונים החברתיים עמדת הארגונים החברתיים היא שיש לפעול קראו עוד…

By שני גבאי, ago