fbpx
Uncategorized

מכתב לחברי לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא התעמרות חברות הביטוח במבוטחים והעובדה שמוסד בוררות ביטוח יהווה פתרון לבעיה (נובמבר 2018)

לכבוד חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הכנסת ירושלים א.ג.נ, הנדון: התעמרות חברות הביטוח במבוטחים והפתרון המוצע למצב הקיים למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – הצעה לשיתוף פעולה בנושא הקמת מוסד לבוררות חובה בתביעות ביטוח (אוקטובר 2017)

לכבוד: גב' דורית סלינגר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ג.נ, הנדון: הקמת מוסד לבוררות חובה בתביעות ביטוח – הצעה לשיתוף פעולה למסמך המקורי 1 .לובי 99( חל"צ( – הלובי הציבורי הראשון בישראל, שם לעצמו מטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. אנו עובדים עם חברי וחברות קראו עוד…

By שני גבאי, ago