fbpx
Uncategorized

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת (ינואר 2018)

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת לקריאת המסמך המלא רקע בהודעתו מיום 2018.01.16 מבקש בנק ישראל את עמדת הציבור בעניין גובה העמלה הצולבת, בהמשך למתווה שהוצג באותה הודעה ובמסמכים נלווים. אנו מתכבדים להגיש להלן את עמדתנו לעניין זה. ככל שיהיה שימוע בעל-פה, אנחנו מבקשים להציג בו קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

נייר עמדה לחברי ועדת הרפורמות (מאי 2017)

חברי וועדת הרפורמות הכנסת נייר עמדה והסתייגויות לטיוטת הצעת החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים קואליציית הארגונים החברתיים למסמך המקורי 1. כחברי קואליציית הארגונים החברתיים )המכתב חובר על ידי "צדק פיננסי" ו"לובי11 ,)"אנו מברכים על הצעת החוק ורואים בה המשך ישיר לחוק הגברת התחרות במערכת הבנקאות ופתיחת שוק האשראי בישראל. יחד קראו עוד…

By שני גבאי, ago