fbpx

מדיניות פרטיות

משתמשת יקרה, הינך גולשת ומשתמשת באתר המקוון של "לובי 99 בע"מ (חל"צ) ("האתר"; "הלובי"**). הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר בלבד, המהווים תקנון משפטי מחייב ("התקנון"), ולפיכך נבקשך לקרוא אותם בעיון. [קישורים]

בעת הגלישה והשימוש באתר הינך מצהירה כי: (א) קראת את התקנון ואת מסכימה לתנאיו. (ב) את בגירה (18 ומעלה) בעלת כשרות משפטית להתקשר לפי תנאי התקנון.

  1. הלובי נוקט אמצעי זהירות סבירים כדי לאבטח את המידע באתר.
  2. מי שגולשת ומשתמשת באתר ("משתמשת הקצה") יודעת ומסכימה כי כל הפרטים שמסרה למפעילי האתר מרצונה החופשי, וכל המידע שניתן לאסוף לגבי הגלישה והשימוש של משתמשת הקצה, יכללו במאגר המידע של הלובי ועשויים לשמש לצורך קידום מטרות הלובי ופיתוח השירותים מטעמו, לרבות העברה למערכות שמופעלות על-ידי צדדים שלישיים עבור הלובי (למשל, מערכות אחסון/עיבוד של המידע) ושימוש במידע ללא פרטים מזהים לצרכים סטטיסטיים.
  3. משתמשת הקצה זכאית לפי דין לעיין במידע על אודותיה במאגר המידע, ואם עשתה כן ומצאה כי המידע כוזב/חלקי עליה לפנות ללובי [להכניס כתובת מייל] בבקשה למחקו/לתקנון.
  4. הלובי יוכל להשתמש באתר ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים אודות הגלישה והשימוש באתר ולהקפיד על אבטחת מידע.
  5. משתמשת הקצה יודעת ומסכימה, כי פרטי ההתקשרות שמסרה יכללו ברשימת תפוצה של הלובי, שיוכל לשלוח מסרונים/מיילים בקשר לפעילותו, לרבות תוכן שיווקי, משובים והודעות מערכת. אם פרטי ההתקשרות שמסרה משתמשת הקצה משותפים גם למשתמשים אחרים עליה לבקש הסכמתם מראש להיכלל ברשימת התפוצה של הלובי, והלובי לא יישא בכל אחריות אם לא תעשה כן.
  6. בקשתה של משתמשת קצה להסיר את פרטיה מרשימת התפוצה של הלובי תיעשה [למלא כיצד].
  7. בקשתה של משתמשת קצה להסיר את פרטיה ממאגר המידע תיעשה [למלא כיצד] ותגרור אחריה מחיקה של כל המידע בנוגע למשתמשת הקצה (למעט בקשת המחיקה עצמה).
  8. משתמשת הקצה יודעת ומסכימה, כי עליה לשמור נתוני גישה לאזור אישי באתר שנמסרו לה מהלובי (למשל, שם משתמש וסיסמה) באופן סודי ולשימושה האישי בלבד; והלובי לא יישא בכל אחריות לשימוש בלתי מורשה בנתונים אלה ולנזק/הפסד שייגרם, או עלול להיגרם, בשל כך. על משתמשת הקצה לעדכן את הלובי מיידית אם נתוני הגישה לאזור האישי שלה נפרצו/נחשפו.
  9. הלובי לא ימכור/ישכיר/יעביר את פרטיה האישיים של משתמשת הקצה לצדדים שלישיים; אלא אם כן נתקבלה הסכמתה של משתמשת הקצה ו/או העברת הפרטים הכרחית לצורך המטרה שלשמה נמסרו הפרטים בלבד ו/או מכוח חובה חוקית שחלה על הלובי ו/או במקרה של מחלוקת משפטית בין הצדדים ולצרכי בירור המחלוקת בלבד ו/או במקרה של הפרת הדין/תקנון על-ידי משתמשת הקצה.
  10. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש, לרבות לעניין שינוי מדיניות הפרטיות מעת לעת, חלים במלואם.

*תנאי השימוש חלים באופן שוויוני על כל המינים והשימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות.

**בכל מקום בו מופיעה המילה "לובי" הכוונה היא גם לנושאי משרה ועובדים של הלובי ו/או לכל גורם שפועל מטעמו.