fbpx

מדיניות פרטיות

משתמשת* יקרה, הינך גולשת ומשתמשת באתר המקוון של "לובי 99 בע"מ (חל"צ)" ("האתר"; "הלובי"**). הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר בלבד, המהווים תקנון משפטי מחייב ("התקנון"), ולפיכך נבקשך לקרוא אותם בעיון. [קישורים]

בעת הגלישה והשימוש באתר הינך מצהירה כי: (א) קראת את התקנון ואת מסכימה לתנאיו. (ב) את בגירה (18 ומעלה) בעלת כשרות משפטית להתקשר לפי תנאי התקנון.

  1. הלובי נוקט אמצעי זהירות סבירים כדי לאבטח את המידע באתר.
  2. מי שגולשת ומשתמשת באתר ("משתמשת הקצה") יודעת ומסכימה כי כל הפרטים שמסרה למפעילי האתר מרצונה החופשי, וכל המידע שניתן לאסוף לגבי הגלישה והשימוש של משתמשת הקצה, יכללו במאגר המידע של הלובי, ועשויים לשמש לצורך קידום מטרות הלובי ופיתוח השירותים מטעמו, לרבות העברה למערכות שמופעלות עלידי צדדים שלישיים בעבור הלובי (כגון, מערכות אחסון/עיבוד של המידע) ושימוש במידע ללא פרטים מזהים לצרכים סטטיסטיים.
  3. משתמשת הקצה זכאית לפי דין לעיין במידע על אודותיה במאגר המידע, ואם עשתה כן ומצאה כי המידע כוזב או חלקי, עליה לפנות ללובי [להכניס כתובת מייל] בבקשה למחקו או לתקנו.
  4. הלובי יוכל להשתמש באתר ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים על אודות הגלישה והשימוש באתר ולהקפיד על אבטחת מידע.
  5. משתמשת הקצה יודעת ומסכימה, כי פרטי ההתקשרות שמסרה יכללו ברשימת תפוצה של הלובי, שיוכל לשלוח מסרונים או מיילים בקשר לפעילותו, לרבות תוכן שיווקי, משובים והודעות מערכת. אם פרטי ההתקשרות שמסרה משתמשת הקצה משותפים גם למשתמשים אחרים, עליה לבקש מראש את הסכמתם להיכלל ברשימת התפוצה של הלובי, והלובי לא יישא בכל אחריות אם לא תעשה כן.
  6. בקשתה של משתמשת קצה להסיר את פרטיה מרשימת התפוצה של הלובי תיעשה [למלא כיצד].
  7. בקשתה של משתמשת קצה להסיר את פרטיה ממאגר המידע תכובד [למלא כיצד] ותגרור אחריה מחיקה של כל המידע בנוגע למשתמשת הקצה (למעט בקשת המחיקה עצמה).
  8. משתמשת הקצה יודעת ומסכימה, כי עליה לשמור נתוני גישה לאזור אישי באתר שנמסרו לה מהלובי (כגון, שם משתמש וסיסמה) באופן סודי ולשימושה האישי בלבד, והלובי לא יישא בכל אחריות לשימוש בלתי מורשה בנתונים אלה ולנזק או הפסד שייגרם או שעלול להיגרם בשל כך. על משתמשת הקצה לעדכן מיידית את הלובי אם נתוני הגישה לאזור האישי שלה נפרצו או נחשפו.
  9. הלובי לא ימכור,ישכיר או יעביר את פרטיה האישיים של משתמשת הקצה לצדדים שלישיים, אלא אם כן נתקבלה הסכמתה של משתמשת הקצה, או שהעברת הפרטים הכרחית לצורך המטרה שלשמה נמסרו הפרטים בלבד, או מכוח חובה חוקית שחלה על הלובי, או במקרה של מחלוקת משפטית בין הצדדים ולצרכי בירור המחלוקת בלבד, או במקרה שמשתמשת הקצה תפר את הדין או את התקנון.
  10. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש חלים במלואם, לרבות לעניין שינוי מדיניות הפרטיות מעת לעת.

*תנאי השימוש חלים באופן שוויוני על כל המינים, והשימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות.

**בכל מקום בו מופיעה המילה "לובי" הכוונה היא גם לנושאי משרה ועובדים של הלובי או לכל גורם שפועל מטעמו.