fbpx
Uncategorized

מכתב לרשות התחרות בנושא התנגדותנו לרכישת צינור הגז בין ישראל למצרים על-ידי שותפות תמר (מרץ 2019)

**(למסמך המקורי המלא) לכבוד עו"ד מיכל הלפרין הממונה על התחרות רשות התחרות עו"ד הלפרין הנכבדה, הנדון: התנגדותנו לאישור רכישת EMG בידי שותפות "תמר" 1 .רשות התחרות צפויה לקבל החלטה בקרוב בבקשת אישור המיזוג שהגישה שותפות תמר בעניין רכישת EMG .לאחרונה נבחר נושא מחיר הגז על ידי אלפי חברי לובי 99 קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובתנו לטיוטת גילוי דעת בנושא אופן הטלת קנסות על גופים שמפרים את החוק (אפריל 2019)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד דנה טירנגל בר צור רשות התחרות ג.נ, הנדון: תגובת לובי 99 וצדק פיננסי לטיוטת גילוי הדעת בעניין שיקולי הממונה על התחרות בקביעת גובה עיצום כספי 1 .ברצוננו לברך אתכם על פרסום טיוטת גילוי הדעת שבנדון (להלן – "הטיוטה"), בהמשך ישיר להעברת תיקון חוק ההגבלים העסקיים )תיקון קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תגובתנו לטיוטת גילוי דעת בנושא הרחבת ההגדרה של מונופול (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד עו"ד טובי הריס רשות התחרות עו"ד הריס הנכבדה, הנדון: תגובת לובי 99 וצדק פיננסי לטיוטת גילוי הדעת בעניין אופן בחינת כח שוק משמעותי 1 .ברצוננו לברך אתכם על פרסום טיוטת גילוי הדעת שבנדון (להלן – "טיוטת גילוי הדעת"), בהמשך ישיר להעברת תיקון חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' קראו עוד…

By שני גבאי, ago