fbpx
Uncategorized

מכתב ששלחנו לנציבות שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה על כשלים נוספים שמצאנו במינוי (ינואר 2019

למסמך המקורי לכבוד עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה פרופ' דניאל הרשקוביץ,  נציב שירות המדינה א.נ., הנדון: קיצור תקופת הצינון של עו"ד אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות בהמשך לפנייתנו אליכם מיום 2019.1.15 ,ולאור מסמכים נוספים שהגיעו לידינו, נבקשכם להוסיף לפנייתנו אליכם ולהביא לידיעתכם גם את הנושאים הבאים: 1" .בקשה דחופה" קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב ליו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (מאי 2018)

למסמך המקורי לכבוד: כב' השופטת (בדימ') אילה פרוקצ'יה יו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים בנק ישראל ג.נ, הנדון: התנגדות למינוי עו"ד ד"ר יורם טורבוביץ' לדח"צ בבנק לאומי 1 .ביום 2018.04.30 פרסם בנק לאומי, במסגרת הודעה לבורסה (להלן – "ההודעה") את רשימת המועמדים המוצעים למשרת דירקטור חיצוני לשנת 2018 ,כפי שנבחרו קראו עוד…

By שני גבאי, ago